Butlletí Oficial de la Província de Tarragona
AUTOLIQUIDACIÓ:   incorporada a l’email que rebeu en signar la tramesa. Guardeu-la per al vostre control. Les formes de pagament són les habituals.
L’hora de tancament de l’edició del BOP, per al còmput dels terminis, és les 12:00 hores dels dies d’edició.

BOP T

BOP T del dia:
e-sumari (BOP del dia)
PDF

Consulta 2022:
Consulta guiada
e-sumaris (BOPs anteriors)
Consultes habituals
Models i Normativa
Taula convocatòries
 
 Anys disponibles:


Consulta butlletins històrics (1834 - 1996)

Verificar CVE/CIE    


ebop@dipta.cat

Tel: 977 248 397
 Models  
 Impresos, Models, OF tipus...
2022
 Imprès registre d'autenticació

Registre d'autenticació de documents:     català   castellano
 Rectificació errada

Rectificació errada:     Rectificació inserció
Rectificació omissió:    
 Models taules

Oferta - taula exemple:     Oferta
Plantilla - taula exemple:     Plantilla
Relació llocs de treball - taula exemple:     RLTapaïsat   RLT2   RLT3
Pressupost - taula exemple:     Pressupost
Modificació crèdit - taula exemple:     MC1   MC2   MCpartides
Infraccions i sancions trànsit - taula exemple ordenança:     IST1   IST2   IST3
 Ordenances fiscals tipus per adherir-se (2022)

Tramitació per adherir-se a les OF tipus:      
IBI - impost béns immobles:        
IAE - impost activitats econòmiques:        
IVTM - Impost vehicles tracció mecànica:        
ICIO - Impost construccions, instal·lacions i obres:        
IVTNU - Impost increment valor terrenys naturalesa urbana:        
CE-Contribucions especials:        
T aprof especial domini public E E expl.serv.subministrament :        
Optimitzat per Netscape 6.0, Explorer 5 i Mozilla 1.4 o superiors. amunt
© 2005 Diputació de Tarragona. Tots els drets reservats  
[ Avís Legal ]