Centre històric de Riudecols

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Centres històrics

Comarca: Baix Camp

Municipi: Riudecols

Adreça: Carrer Major

Descripció:
Conjunt històric de Riudecols, que estava format al voltant del castell, l'església, tancat per muralles.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Casc Antic

Estil: Obra popular

Datació: S. XII-XX

Localització: Nucli antic Riudecols

Descripció:

El nucli històric del poble està format per l'antic recinte emmurallat amb l'església. Actualment està format per cases entre mitgeres de planta baixa i un o dos pisos i teulada a doble vessant. Queden restes de l'antiga muralla que rodeja la vila, així com una de les antigues portalades. No queda cap rastre del Castell, que es devia situar en algun indret del carrer Major.

Notes històriques:

El barranc de Riudecols és esmentat en la donació d'Escornalbou d'Alfons I i la carta d'Alforja del 1158 permet d'entendre que el poble ja existia. Vers el 1325, Pere dels Arcs atacà i saquejà la vila perquè el seu senyor es negava a reconèixer-hi el domini directe dels senyors dels Arcs i incorporà la vila a la seva senyoria, que com la resta fou adquirida a la seva mort per l'arquebisbe Pere d'Albalat a l'abadessa de Bonrepòs, i passà a formar part de la baronia arquebisbal d'Alforja. Els drets del rei foren adquirits per l'arquebisbe Vallterra a Joan I el 1391. L'arquebisbe en féu una nova infeudació, o bé el senyor antic recuperà els seus drets, ja que el 1377 era en part de Galceran de Riudecols, al segle XVI de Roderic o Rodrigo de Rebolledo i encara al XVII la jurisdicció civil era del baró i la criminal de l'arquebisbe.Riudecols pertanyia a la parròquia de Sant Bartomeu de la Quadra de Tascals, i el 1384 s'oposà que les Borges construís una església parroquial pròpia. Des del 1558, com a mínim, formà part de la Comuna del Camp i ja al segle XVIII sembla que totes les senyories corresponien a l'arquebisbe. Al maig del 1822 homes del poble s'alçaren sota Escornalbou amb Romagosa. Potser per aquest motiu els miquelets reusencs de Josep Sans, àlies Pep Morcaire, molestaven força l'ajuntament de la vila. El 1831 gent del poble participà en la revolta dels Malcontents. El 1837 Iriarte hi atrapà el carlí Fabot amb 400 carlins, 200 dels quals moriren en el combat i 50 afusellats després pel cap liberal, entre els quals hi havia molts frares. El 1868, en canvi, 80 veïns es manifestaren amb la gorra frígia. Nous actes de caràcter federal es feren amb èxit el 1869, any en què obtingueren una esclatant victòria en les eleccions.El nucli de les Voltes formava part de l'antiga senyoria dels Arcs adquirida el 1243 a Bonrepòs per Pere d'Albalat. Passà aleshores a formar part de la baronia arquebisbal d'Alforja, tenint com a parròquia Sant Bartomeu de la Quadra de Tascals. El 1378 tenia 10 focs, 7 el 1497, 8 el 1515 i 11 el 1553, comptant-hi també els Banys. Les Voltes participà per primera vegada directament en la Comuna el 1558. El 1716 la població era de 44 h i de 122 h el 1787. El 1787 encara no disposava d'església pròpia. El 1850 Madoz l'esmenta integrat en el municipi d'Alforja. Aleshores tenia ja 127 h, una fàbrica d'aiguardent i un molí d'oli. (Font Enciclopèdia Catalana)

Tipus: BCIL

Disposició: Aprovació definitiva comissió urbanisme

Data disposició: 13/10/1982

Publicació: DOGC 15/12/1982

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Espais de comunicació

Adreça: Carrer Major

Telèfon: 977 81 70 09 (Ajuntament)

Fax: 977 56 08 10 (Ajuntament)

Lloc web: http://www.riudecols.altanet.org/

Adreça electrònica: aj.riudecols@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.168561], [0.975682]