Bases de subvencions per a Actuacions - Convocatòria actual: 2018

2018.

BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES ACTIVITATS INCLOSES EN EL CATÀLEG PER A PROGRAMACIONS CULTURALS DELS AJUNTAMENTS.  

 

 

1. Objecte i finalitat

 

L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió de subvencions als ajuntaments i EMDs, que atorga la Diputació de Tarragona per a la contractació de les actuacions o activitats incloses al Catàleg per a Programacions Culturals dels ajuntaments.  

 

Els municipis que tinguin nuclis històrics agregats poden disposar a més dels imports següents per cadascun d’ells, sempre que adjuntin a la sol·licitud una certificació on consti que el nucli de població per al qual demanen l’actuació és un agregat històric del municipi. En queden excloses les urbanitzacions.

 

2. Finançament de les actuacions                

 

La quantia de la concessió és la resultant de la  distribució de la consignació pressupostària de la partida corresponent entre el nombre de sol·licituds presentades i en funció de criteris de valoració. 

 

3. Beneficiaris

 

Els ajuntaments i entitats municipals descentralitzades de la demarcació de Tarragona. 

 

Requisits dels beneficiaris

Els beneficiaris han de complir els requisits generals previstos a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i a la base setena de les Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona.

 

El requisit d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Hisenda Pública i amb la Seguretat Social s’ha d’acreditar mitjançant la presentació de la corresponent declaració responsable. Si escau, la Diputació de Tarragona pot comprovar l’exactitud i veracitat de la declaració, d’ofici si ha estat expressament autoritzada a la consulta de dades a l’AEAT i a la TGSS, o bé, si no disposa de l’autorització, previ requeriment al sol·licitant d’aportació de documentació.

Aquest mateix règim de declaració responsable també és aplicable en el moment de la justificació i pagament, quan han transcorregut més de 6 mesos des de la sol·licitud.

 

Obligacions específiques dels beneficiaris d’aquestes subvencions

a) Els beneficiaris han d'adoptar les mesures de difusió per a donar l’adequada publicitat al finançament públic de l’activitat objecte de subvenció mitjançant la publicació en tot el material gràfic i de difusió “amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona“, juntament amb el seu logotip, d’acord amb les normes gràfiques que té establertes la Diputació.

 

b) El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin aplicables. L'incompliment d'aquestes obligacions es sanciona d'acord amb la legislació sobre transparència.

 

4. Procediment a seguir

 

  1. L’ajuntament o EMD ha de posar-se en contacte amb el grup, persona o entitat inscrit/a en el catàleg per tal de concretar dia, hora i lloc en què s’ha de dur a terme l’actuació o activitat.

 

  1. L’ajuntament o EMD ha de reservar l’actuació mitjançant el programa informàtic e-catàleg, com a tràmit obligatori i previ a la sol·licitud de subvenció.

 

  1. Una vegada realitzada l’actuació o activitat contractada, l’ajuntament o EMD ha de procedir al pagament de l’import total del preu d’actuació o activitat que figuri en el Catàleg per a Programacions Culturals dels ajuntaments, així com les despeses de transport i quilometratge, si escau, amb el benentès que la Diputació només subvenciona el preu de l’actuació o activitat que ésamb IVA inclòs.

 

  1. Tot seguit, ha de tramitar la sol·licitud de subvenció i pagament mitjançant l’aplicació e-catàleg. No s’acceptaran les sol·licituds que no siguin tramitades mitjançant l’aplicació informàtica e-catàleg.

 

5.  Compatibilitat amb altres subvencions

 

Aquesta subvenció és compatible amb altres ajuts destinats a la mateixa actuació. En qualsevol cas, conjuntament amb es altres subvencions, les quantitats atorgades no podran excedir el cost total de l’actuació

 

6. Sol·licitud i documentació a acompanyar

 

1. La sol·licitud de subvenció amb el contingut que s’indica a l’apartat 2 d’aquesta base, que s’ha de fer en model normalitzat disponible a http://www.diputaciódetarragona.cat/ecatalegcultura, es presenta  telemàticament amb les signatures electròniques que corresponguin.

 

2. La documentació que conté la sol·licitud és la següent:

 

c) Declaració responsable del compliment de les obligacions incloses en la Llei de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon  Govern 

Termini

S’estableixen dos terminis de presentació de les sol·licituds de subvenció  :

7. Criteris de valoració de les sol·licituds

 

Durant la vigència d’aquestes bases es fixa un import màxim anual per a cada municipi, aplicant criteris de població.

 

Per aplicar aquests criteris es tindrà en compte el nombre d’habitants que consti en l’últim cens de població aprovat per l’Institut Nacional d’Estadística.

 

L’import màxim de subvenció anual per municipi i pels seus agregats si s’escau és fixarà en la convocatòria anual.

 

La distribució de la consignació pressupostària segueix els  següents criteris:

 

1) El 95,5% del pressupost és destina a subvencions per actuacions de l’e-catàleg als municipis de la demarcació i el 4,5% restant a les actuacions a realitzar en els nuclis històrics dels municipis.

 

2) La part de pressupost destinat a cada tram de municipis s’estableix en funció de la població i del nombre de municipis existents en aquell tram. L’assignació de pressupost és la següent:

 

* Fins a 500 habitants : 37 %

* De 501 a 2.000 habitants : 40 %

* De 2.001 a 5.000 habitants : 12 %

* De 5.001 a 10.000 habitants : 3 %

* De 10.001 a 50.000 habitants : 1,5%

* Més de 50.000 habitants : 2 %

 

 Aquests percentatges s’apliquen també als nuclis històrics vinculats al municipi.

 

La subvenció es concedeix per rigorós ordre d’entrada al registre, tenint en compte que les sol·licituds telemàtiques són registrades en el moment de formalitzar electrònicament la sol·licitud, desprès d’haver efectuat la reserva.

 

Així mateix s’estableix que:

 

a) No hi ha límit d’actuacions pels grups, persones o entitats inscrits al catàleg.

 

b ) No hi ha límit ni del nombre de contractacions, ni en el preu de l’actuació  per part dels ajuntaments i EMDs. El límit és l’import màxim de subvenció anual destinat a cada municipi, fins el qual poden contractar les actuacions del catàleg que desitgin.

 

c) En cas que l’ajuntament o l’EMD els hi resti un romanent de l’import que els hi pertoca el poden aplicar a una última contractació, tenint en compte que l’ajuntament o EMD es farà càrrec de la resta del pagament.

 

8. Acceptació

 

La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari no manifesta el contrari en el termini d’un mes, comptat a partir del dia següent al de la notificació de la resolució de la seva concessió.

 

 

 

 

9. Pagament

 

Una vegada comprovada la documentació justificativa de l’acompliment de l’activitat i de la finalitat que determina la concessió de la subvenció, l’import concedit es lliura en el termini màxim de tres mesos des de l’aprovació del pagament.

 

Graduació per incompliments

Atès que no hi ha condicions imposades en la concessió d’aquestes subvencions no s‘estableix cap criteri de graduació per incompliment.

 

10. Control financer

 

Segons la base 22 de les Bases Generals de Subvencions de la Diputació i la Llei 38/2003, General de Subvencions, el beneficiari te l’obligació de sotmetre’s a les actuacions de control financer que, donat el cas, realitzi la Diputació. La no observança d’aquesta obligació pot donar lloc al reintegrament de la subvenció concedida i a la devolució dels imports percebuts pel beneficiari.

 

11. Vigència

 

La vigència d'aquestes bases és indefinida mentre no es modifiquin o deroguin