Diputaci� de Tarragona Diputació de Tarragona
 

Bases de subvencions per a Actuacions - Convocatòria actual: 2019

Subvencions als ajuntaments, i entitats municipals descentralitzades per a la contractació de les activitats incloses en el catàleg de programacions culturals dels ens locals durant l’any 2019.

En data 12 d'abril de 2019 i publicat en el BOP de 24 d'abril de 2019 s'acorda el següent:

1.Aprovar la modificació de la convocatòria corresponent a la concessió de subvencions als ajuntaments i a les entitats municipals descentralitzades per a la contractació de les activitats incloses en el catàleg de programacions culturals dels ens locals durant l’any 2019, en els aspectes següents :

 

a) Punt 1, suprimir el segon paràgraf que fa referència als nuclis històrics.

 

b) Punt 4,  apartat termini afegir el següent:

 

Les actuacions realitzades durant el mes de desembre aniran a càrrec del pressupost de l’any següent.

 

c) Punt 6 Suprimir els paràgrafs referents a nuclis històrics i assignació de pressupost.

 

d) Punt 7 . Modificar els imports màxims per municipi

 

e) Punt 8. Afegir que aniran a càrrec d’aquesta convocatòria les sol·licitud entrades des de l’1 d’octubre al 5 de desembre de 2018.

 

Per tant la convocatòria per a l’any 2019, és la següent:

 

Subvencions als ajuntaments, i entitats municipals descentralitzades per a la contractació de les activitats incloses en el catàleg de programacions culturals dels ens locals durant l’any 2019.

 

1) Objecte i finalitat de la concessió de la subvenció

 

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions als ajuntaments i EMDs de la demarcació de Tarragona per a la contractació de les actuacions o activitats incloses al Catàleg per a Programacions Culturals dels ens locals (en endavant e-catàleg), per tal de contribuir a la celebració d’activitats culturals i artístiques als municipis de la demarcació de Tarragona.

 

2) Requisits i obligacions dels beneficiaris

 

Requisits dels beneficiaris

Els beneficiaris han de complir els requisits generals previstos a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i a la base setena de les Bases Generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona i amb caràcter específic: 

 

El requisit d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Hisenda Pública i amb la Seguretat Social s’ha d’acreditar mitjançant la presentació de la corresponent declaració responsable que forma part del formulari de sol·licitud de la subvenció. Si escau, la Diputació de Tarragona pot comprovar l’exactitud i veracitat de la declaració, d’ofici si ha estat expressament autoritzada a la consulta de dades a l’AEAT i a la TGSS, o bé, si no disposa de l’autorització, previ requeriment al sol·licitant d’aportació de documentació.

 

Aquest mateix règim de declaració responsable també s’ha de presentar en el moment de la justificació i pagament, si han transcorregut més de 6 mesos des de la sol·licitud.

 

El requisit de no ser deutor per cap concepte de la Diputació de Tarragona, aquest requisit s’acredita d’ofici per part de la pròpia Diputació.

 

Obligacions dels beneficiaris d’aquestes subvencions:

Els beneficiaris han de complir les obligacions previstes a la base vuitena de les Bases Generals de la Diputació de Tarragona i amb caràcter específic:

 

a) Els beneficiaris han d'adoptar les mesures de difusió per a donar l’adequada publicitat al finançament públic de l’activitat objecte de subvenció mitjançant la publicació en tot el material gràfic i de difusió “amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona“, juntament amb el seu logotip, d’acord amb les normes gràfiques que té establertes la Diputació.

 

b) El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin aplicables. L'incompliment d'aquestes obligacions es sanciona d'acord amb la legislació sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

 

 1. Règim de concessió de les subvencions

 

Concurrència competitiva, mitjançant convocatòria oberta 

 

 1. Forma i termini de presentació de sol·licituds.

 

La sol·licitud de subvenció s’ha de presentar electrònicament, en model normalitzat disponible a http://www.diputaciodetarragona.cat/ecatalegcultura.

 

La documentació que conté la sol·licitud és la següent:

 

 1. Certificació justificativa de la realització de l’actuació o activitat i del seu pagament o del reconeixement de l’obligació
 2. Declaració responsable sobre el compliment de les obligacions amb la Tresoreria de la Seguretat Social i amb l’Agència Estatal de l’Administració tributària.
 3. Declaració  responsable del compliment de les obligacions incloses en la normativa sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

Termini:

S’inicia  el 18 de març i finalitza:

 • el 5 de desembre del 2019, com a data màxima, per a totes les actuacions fetes des de l’1 de gener  fins al 30 de novembre del 2019.
 • el 15 de gener  del 2020, exclusivament per a les actuacions dutes a terme des d’1 de desembre al 31 de desembre del 2019. 
 • No hi ha possibilitat d’ampliació i es desestimaran les que es presentin fora d’aquests terminis.
 • Les actuacions realitzades durant el mes de desembre aniran a càrrec del pressupost de l’any següent

5 ) Procediment a seguir

 

5.1 L’ajuntament o EMD ha de posar-se en contacte amb el grup, persona o entitat inscrit/a en el catàleg per tal de concretar dia, hora i lloc en què s’ha de dur a terme l’actuació o activitat.

 

 1. L’ajuntament o EMD ha de reservar l’actuació mitjançant el programa informàtic e-catàleg, com a tràmit obligatori i previ a la sol·licitud de subvenció. 

 

 1. Una vegada realitzada l’actuació o activitat contractada, l’ajuntament o EMD ha de procedir al pagament de l’import total del preu d’actuació o activitat que figuri en el Catàleg per a Programacions Culturals dels ajuntaments, així com les despeses de transport i quilometratge, si escau, amb el benentès que la Diputació només subvenciona el preu de l’actuació o activitat que és amb IVA inclòs. 

 

 1. Tot seguit, ha de tramitar la sol·licitud de subvenció i pagament mitjançant l’aplicació e-catàleg. No s’acceptaran les sol·licituds que no siguin tramitades mitjançant l’aplicació informàtica e-catàleg. 

 

 1. Criteris de valoració de les sol·licituds

 

La unitat instructora avalua les sol·licituds d’acord amb el que s’estableix a les bases 12 i 13 de les Bases generals de la Diputació de Tarragona i la distribució de les subvencions segueix els següents criteris:

 

Durant la vigència d’aquesta convocatòria es fixa un import màxim anual per a cada municipi, aplicant criteris de població.

 

Per aplicar aquests criteris es tindrà en compte el nombre d’habitants que consti en l’últim cens de població aprovat per l’Institut Nacional d’Estadística.

 

La subvenció es concedeix per rigorós ordre d’entrada al registre, tenint en compte que les sol·licituds  presentades per  mitjans electrònics són registrades en el moment de formalitzar electrònicament la sol·licitud, després d’haver efectuat la reserva.

 

Així mateix s’estableix que:

 

a) No hi ha límit d’actuacions pels grups, persones o entitats inscrits al catàleg.

 

b ) No hi ha límit ni del nombre de contractacions, ni en el preu de l’actuació  per part dels ajuntaments i EMDs. El límit és l’import màxim de subvenció anual destinat a cada municipi, fins al qual poden contractar les actuacions del catàleg que desitgin.

 

c) En cas que l’ajuntament o l’EMD els hi resti un romanent de l’import que els hi pertoca el poden aplicar a una última contractació, tenint en compte que l’ajuntament o EMD es farà càrrec de la resta del pagament.

 

 1. Quantia individualitzada de la subvenció

 

 • L’import màxim de subvenció anual per municipi és el següent:

 

* Fins a 500 habitants ............................................. 7.292 €

* Fins a 2000 habitants: …………………………….  7.146 €

            * De 2.001 a 5.000 habitants:………………………  4.735 €

* De 5.001 a 10.000 habitants:……………………..  3.100 €

* De 10.001 a 50.000 habitants: …………………… 2.583 €

* Més de 50.000 habitants:………………………….. 2.152 €

 

 

8) Crèdit pressupostari al qual s’imputa la convocatòria i quantia total màxima.

 

Crèdit pressupostari al qual s’imputen les subvencions: aplicació pressupostària 2010-334-46201 del pressupost de l’any 2019.

 

Quantia total màxima: 1.200.000 euros

Aquest import màxim pot ser ampliat d’acord amb les sol·licituds rebudes i les  disponibilitats pressupostàries.

 

Aniran a càrrec d’aquesta convocatòria les sol·licituds entrades des de l’1 d’octubre al 5 de desembre de 2018.

 

9) Òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment de concessió de la subvenció.

 

Òrgan competent per a la instrucció del procediment: Unitat de Cultura

 

Òrgan competent per a la resolució del procediment: Junta de Govern

 

10) Termini de resolució i de notificació.

 

Sis mesos des de la data de presentació de la sol·licitud 

 

11) Nombre màxim de resolucions durant l’exercici

 

El nombre màxim de resolucions, durant l’exercici 2019, és de 12. L’import màxim per a cadascuna de les resolucions serà una dotzena part del crèdit total consignat. El crèdit no esgotat en un procediment s’acumula en el següent. 

 

12) Mitjà de notificació de la resolució

 

Mitjançant el programa de gestió electrònica e-catàleg.

 

13) Acceptació

 

La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari no manifesta expressament el contrari en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació a la seu electrònica de la resolució de la seva concessió.

 

14) Caràcter de la resolució i règim de recursos .

 

Les resolucions dictades en execució de la convocatòria exhaureixen la via administrativa

 

Règim de recursos contra els actes administratius dictats en execució de la convocatòria:

 

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de dos mesos des de l'endemà de la publicació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'un mes des de l'endemà de la publicació, davant del president de la Diputació.

 

15) Termini per executar les actuacions subvencionades.

 

El termini per executar les actuacions objecte de la convocatòria és el 31 de desembre de 2019, sense possibilitat d’ampliació. 

 

16) Forma i termini de justificació

 

En ser una convocatòria en la qual la sol·licitud i la justificació són simultànies els terminis i la documentació a presentar són els mateixos que s’especifica a l’apartat 4 d’aquesta convocatòria.

 

17) Control financer

 

Segons la base 24 de les Bases Generals de Subvencions de la Diputació i la Llei 38/2003, General de Subvencions, el beneficiari té l’obligació de sotmetre’s a les actuacions de control financer que, donat el cas, realitzi la Diputació. La no observança d’aquesta obligació pot donar lloc al reintegrament de la subvenció concedida i a la devolució dels imports percebuts pel beneficiari.

 

18) Pagament de la subvenció concedida

 

En ser una convocatòria en la qual la concessió i la justificació són simultànies la publicació de la resolució de concessió la qual comporta també, el reconeixement de l’obligació de pagament es fa mitjançant el programa de gestió electrònica e-catàleg.

 

19) Canvi de destí

 

El beneficiari no pot demanar, un canvi de destinació de l’objecte de la subvenció atorgada.

 

20) Compatibilitat amb altres subvencions.

 

Aquestes subvencions són compatibles amb altres ajuts destinats a la mateixa actuació. En qualsevol cas, juntament amb les altres subvencions, les quantitats atorgades no poden excedir el cost total de l’actuació.

 

21) Aportació de recursos propis del beneficiari per al finançament de l’activitat

 

Aquestes subvencions no comporten l’obligació d’aportar recursos propis per part dels beneficiaris.

 

22) Criteris de graduació d’incompliments

 

S’estableixen a les bases 24 i 25 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona

 

23) Diari oficial en el qual s’ha de publicar l’extracte de la convocatòria, per conducte de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS)

 

Un extracte d’aquesta convocatòria es publica a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, que actua com a Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones, i al BOPT.

 

El text íntegre de la convocatòria es publica a la Seu Electrònica de la Diputació de Tarragona. 


Servei d'Assistència al Ciutadà - Cultura
Passeig de Sant Antoni 100, 43003 Tarragona
Tel. 977 29 6600 Fax. 977 29 66 33
a/e ecatalegcultura@diputaciodetarragona.cat
Com anar-hi?

Altres webs de La Diputació

  veure web