La Diputació

Ple corresponent al mes de gener de 2023

  • Agenda institucional
  • Què: Ple corresponent al mes de gener de 2023
  • On: Saló de Plens
  • Quan: 27 gener 2023
  • Hora: De 10:00 h a 10:30 h
  • Publicat25/01/2023

SECRETARIA GENERAL

1. Aprovar l'acta de la sessió ordinària celebrada el dia 16 de desembre de 2022.
 

CONTROL I FISCALITZACIÓ

2. Donar compte dels decrets de la Presidència del núm. 6040 al 6787 de l'any 2022 i del núm. 1 al 178 de l'any 2023.
 

3. Donar compte del decret de la Presidència núm. 2022-0006451, de 23 de desembre de 2022, de delegació de competències de la Presidència a la Diputada Il·ltre. Sra. Agnès Ferré Cañellas.
 

4. Donar compte del decret de la Presidència núm. 2022-0006714, de 29 de desembre de 2022, de renúncia de personal eventual de confiança.
 

5. Donar compte del decret de la Presidència núm. 2023-0000169, de 19 de gener de 2023, de nomenament de personal eventual de confiança.
 

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ, EMPRENEDORIA I ASSUMPTES GENERALS

6. Resoldre la petició de compatibilitat de personal laboral temporal adscrit a l'Escola i Conservatori de Música de Tarragona, per desenvolupar una segona activitat, per compte aliè, com a professora de percussió a l'Escola Pia Balmes i a la Xarxa de Música, S.C.C.L.
 

7. Resoldre la petició de compatibilitat de personal funcionari de carrera de l'Àrea de Secretaria, per desenvolupar una segona activitat com a professor associat a la Universitat Rovira i Virgili, durant el curs acadèmic 2022-2023.
 

8. Resoldre la petició de compatibilitat de personal laboral fix, adscrit a l’Escola i Conservatori de Música de Tortosa per desenvolupar una segona activitat privada a la Societat Musical La Lira Ampostina.
 

9. Resoldre la petició de compatibilitat de personal funcionari de carrera de la unitat Aplicacions Informàtiques de l’Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació, per desenvolupar una segona activitat com a consultor (professor col·laborador) a la UOC durant el primer semestre del curs acadèmic 2022-2023.
 

10. Resoldre la petició de compatibilitat de personal laboral temporal, adscrit a l’Escola i Conservatori de Música de Reus, per desenvolupar una activitat com a professora de música, en l’especialitat de flauta travessera, a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet i una activitat com a músic instrumentista de cerimònies a l’empresa Music Cerimonial Nessun Dorma, S.L.U.
 

11. Rectificar les errades materials detectades a la Relació de llocs de treball de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms corresponent a l’exercici 2023.
 

12. Donar compte de l’aprovació definitiva de la Plantilla de personal de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms corresponent a l’exercici 2023.
 

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA MUNICIPAL

13. Donar compte i ratificar l'acord de la Junta de Govern de data 13 de desembre de 2022 de personació al procediment ordinari núm. 383/2022 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona, interposat per l’Ajuntament de Reus contra la Diputació de Tarragona.
 

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DELS SERVEIS D’ASSISTÈNCIA AL TERRITORI

14. Aprovar inicialment el Projecte de condicionament de les carreteres T-310z i T-321, de la T-310 a Vilanova d'Escornalbou, amb un pressupost d’execució per contracta de 2.558.632,14 euros.
 

15. Aprovar el traspàs a l’Ajuntament de Vila-seca d’un tram de la carretera TV-3146, de Tarragona al Far de Salou, del PK 1+205 fins al PK 4+300.
 

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS, CONTRACTACIÓ I EXPROPIACIONS

16. Aprovar la permanència de la Diputació de Tarragona en el Sistema central d’adquisicions de la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat de Catalunya.
 

17. Modificar la Memòria justificativa i el Plec de clàusules administratives particulars que regeixen la licitació de la contractació del servei de manteniment integral dels immobles de la Diputació de Tarragona.
 

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I ECONOMIA

18. Donar compte de l’informe definitiu de l’actuació 3-PCF21 Auditoria de sistemes del registre comptable de factures, BASE-Gestió d’Ingressos, exercici 2020.
 

19. Donar compte de l’informe definitiu de l’actuació 4-PCF21 Auditoria de sistemes del registre comptable de factures, Patronat de Turisme i Corporació, exercici 2020.
 

20. Donar compte de l’informe definitiu de l’actuació 5-PCF22 - Avaluació anual del compliment de la morositat, Diputació de Tarragona.
 

21. Donar compte de l’informe definitiu de l’actuació 18-PCF22 - Revisió de l'antiguitat dels romanents de crèdit Patronat de Turisme, exercici 2021.
 

22. Donar compte de l'aprovació del règim de dedicació parcial - 90% de la diputada Il·ltre. Sra. Agnès Ferré Cañellas, del Grup polític Junts.
 

23. Donar compte de l'aprovació definitiva del pressupost general de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms per a l’exercici 2023.
 

ASSUMPTES DEL CONSELL RECTOR DE BASE-GESTIÓ D’INGRESSOS

24. Acceptar la delegació de facultats en matèria de recaptació en període voluntari de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana de l’Ajuntament de Freginals.
 

25. Acceptar la delegació de facultats en matèria de recaptació en període voluntari de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana de l’Ajuntament de Roda de Berà.
 

26. Acceptar la delegació de facultats en matèria de recaptació en període voluntari i en període executiu de les multes i sancions per infracció de les normes de convivència locals de l’Ajuntament de Vallfogona de Riucorb.
 

PROPOSTES DE PRESIDÈNCIA

27. Canviar els representants de la Diputació de Tarragona en diversos organismes i entitats.
 

28. Donar compte del canvi de portaveus del grup polític Junts.
 

29. Donar compte de l’escrit de renúncia al càrrec de Diputada presentada per la Sra. Immaculada Costa Ramon del grup polític PSC-CP i sol·licitar a l’Administració Electoral que lliuri la credencial de la nova Diputada.
 

PRECS I PREGUNTES