Sostenibilitat

El Pacte d'Alcaldies, un compromís envers la transició energètica

La Diputació treballa amb els municipis per aconseguir la reducció d’un 40% d’emissions de CO2 l’any 2030, un compromís establert per la Unió Europea i que s'emmarca en el Pacte d'Alcaldies per l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC), que pretén lluitar contra el canvi climàtic. A banda de coordinar el Pacte i promoure-hi noves adhesions, donem suport als municipis en l’elaboració, el seguiment i l'execució dels plans d’acció, alhora que destinem ajuts econòmics a afavorir la transició energètica.

Què és el Pacte?

El Pacte d’Alcaldies-Europa és un moviment europeu que promou l'alineació de les polítiques municipals amb els objectius de la Unió Europea per lluitar contra la crisi climàtica.

Consisteix en el compromís voluntari de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin de col·laborar en el compliment de la política energètica i climàtica europea, treballant en tres grans àmbits:

 • La reducció d’emissions de gasos amb efecte d'hivernacle.
 • L’adaptació dels municipis al canvi climàtic.
 • Una transició energètica justa, que no deixi enrere a ningú i doni resposta a la pobresa energètica.

D’aquesta manera, els municipis posen en comú una visió per a l’any 2050: accelerar la descarbonització del territori, fer-se més forts enfront de la crisi climàtica i aconseguir per als seus ciutadans l’accés a una energia segura, assequible i sostenible.

Compromisos

Els municipis que s’adhereixen al Pacte d’Alcaldies han de signar, mitjançant el seu màxim òrgan de govern, el Ple municipal, la carta de compromís que hauran de presentar a l’oficina del Pacte d’Alcaldies i en què es comprometen a:

 • Reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle tenint en compte l’objectiu estatal (actualment un 55% de reducció abans del 2030). El propòsit és assolir la neutralitat climàtica l’any 2050.
 • Involucrar la ciutadania, les empreses i tots els nivells de govern en la implantació de la visió del Pacte.
 • Desenvolupar un Pla d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC) i fer-ne el seguiment. Aquest pla ha d’incloure tant accions de mitigació com d’adaptació al canvi climàtic, i mesures per pal·liar la pobresa energètica.

El Pla d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC)

El Pla d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC) és l’eina que permetrà als municipis assolir els seus compromisos envers la Unió Europea i la crisi climàtica.

Per elaborar-lo es disposa d’un termini de dos anys des del moment de la signatura de la carta de compromís del Pacte i inclou:

 • Un inventari base de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle del municipi.
 • Una avaluació dels riscos i les vulnerabilitats climàtiques del municipi a partir d’una visió supramunicipal.
 • Les accions a executar per tal d’assolir els compromisos del Pacte.

Un cop elaborat i aprovat el PAESC, cal fer-ne un seguiment cada dos anys per tal d’actualitzar l’inventari d’emissions, analitzar l’estat d’adaptació enfront del canvi climàtic i comprovar l’estat d’implementació de les accions.

La Diputació de Tarragona, com a entitat coordinadora territorial del Pacte, ofereix suport en l’àmbit del Pacte als municipis del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès,

El Pacte d’Alcaldies i el suport de la Diputació de Tarragona

 

El dia 27 de setembre de 2013, el Ple de la Diputació de Tarragona va adherir-se al Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses per l’Energia com a entitat coordinadora territorial. Amb aquesta adhesió es va comprometre a promoure el Pacte als municipis del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès i donar-los suport tècnic i financer. Hem anat renovant aquest compromís a cada nova etapa del Pacte, amb l’objectiu de contribuir a la lluita contra la crisi climàtica d’una manera planificada i efectiva des del món local.

El suport que s’ofereix des de la Diputació engloba gairebé tots els àmbits del Pacte:

 • Es redacta el PAESC, a través d’una consultora externa, seguint una metodologia comuna que permet homogeneïtzar els plans de la demarcació d’acord amb les directrius de l’oficina europea del Pacte d’Alcaldies.
 • Es tramita l’alta dels municipis al Pacte i l’entrega del PAESC a l’oficina del Pacte.
 • Es fa el seguiment del PAESC.
 • S’organitzen activitats de formació i difusió en matèria de canvi climàtic i reducció d’emissions de gasos amb efecte d'hivernacle,

Aquest suport, tanmateix, va molt més enllà, ja que la Diputació de Tarragona forma part de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, amb l’objectiu d’ampliar els contactes i crear sinergies amb la resta d’entitats del territori.

Accedeix a la guia de Serveis:

assistencia tècnica

 

 

El Pacte d’Alcaldies i els objectius de desenvolupament sostenible

 

ods

 

 

Estretament vinculat al Pacte, l’any 2015 l’Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, amb l’objectiu d’erradicar la pobresa, protegir el planeta i assegurar la prosperitat de tots. Així, es van establir disset objectius de desenvolupament sostenible que s’han integrat en les polítiques i els projectes de la Diputació de Tarragona.

El projecte del Pacte d’Alcaldies, pel seu tarannà, ha incorporat els objectius de desenvolupament sostenible següents:

 • 4 ("Educació de qualitat"), entenent que cal garantir que els alumnes de la demarcació adquireixin els coneixements necessaris per promoure el desenvolupament sostenible.

 • 7 ("Energia neta i de qualitat"), ja que es promou l’abastament energètic a través de fonts renovables.

 • 8 ("Treball digne i creixement econòmic"), ja que amb el canvi de paradigma de les polítiques que incorpora el Pacte es desvincularà el creixement econòmic de la degradació del medi ambient.

 • 11 ("Ciutats i comunitats sostenibles"), ja que un dels objectius del Pacte és justament reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle.

 • 12 ("Consum i producció responsables"), ja que aquesta reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle passa, necessàriament, per augmentar l’eficiència en el consum dels recursos energètics mundials, especialment en els esgotables.

 • 13 ("Acció climàtica"), incorporant als PAESC la necessària adaptació al canvi climàtic.

 • 17 ("Aliança pels objectius"), ja que, vinculat amb el Pacte, hi ha l’adhesió a la Xarxa de Pobles i Ciutats cap a la Sostenibilitat.

Informació relacionada

Documentació