Contractació pública

PMF per a professionals

Què vol dir licitar? On puc consultar les ofertes? On presento la factura? Et resolem els dubtes com a empresa en la relació professional amb la Diputació.

Com contracta la Diputació?

La contractació a l’administració pública està regulada per la Llei de contractes del sector públic. La Diputació disposa del Perfil del Contractant, on es publiquen tots els anuncis de licitació.

administració

PER QUÈ CONTRACTA L'ADMINISTRACIÓ?

La Diputació necessita col·laboradors externs tant per aprovisionar-se com per desplegar les seves competències de manera eficient. Entre els contractes de la Diputació n’hi ha d’obres, de serveis o de subministraments.

 

Com s'adjudiquen els contractes?

Els objectius de la llei de contractes són garantir la transparència institucional, la gestió eficaç dels recursos públics i una competència d’igual a igual entre licitadors. Per afavorir el compliment en tots els casos, s’han previst mecanismes de publicitat i control. Actualment, la contractació pública socialment responsable implica considerar la qualitat i no només el preu.

administració

 

QUÈ VOL DIR LICITAR?

Licitar vol dir ‘treure a subhasta pública’ i ve del llatí licitari, que significa ‘oferir per a la venda’. La licitació d’un contracte comença quan l’Administració publica les bases d’una convocatòria al perfil del contractant. Un cop esgotat el termini donat a les empreses per presentar ofertes, l'administració valora les diferents opcions i pren una decisió en funció dels criteris d'adjudicació fixats en els plecs.

administració

COM FUNCIONA L'ADJUDICACIÓ?

Hi ha cinc procediments diferents, però el més habituals és el procediment obert, al qual s'hi pot presentar qualsevol empresari que compleixi els requisits de capacitat i solvència del plec de condicions.

 

On puc consultar les convocatòries?

La Diputació té l’obligació de publicitar totes les convocatòries de règim obert a la Seu Electrònica, al Perfil del Contractant. Els anuncis inclouen els terminis de presentació d’ofertes, els imports de licitació i altra informació pràctica per a les empreses interessades. Al Perfil es publica tota la informació rellevant del procediment, com els plecs de condicions, les actes de les meses de contractació, els informes de valoració de les ofertes o els anuncis d'adjudicació i de formalització.

administració

 

M'HI PUC PRESENTAR?

A les licitacions poden presentar-hi ofertes les persones naturals o jurídiques que compleixin els requisits específics de capacitat i solvència econòmica i professional que s’especifiquin a l’anunci de licitació i que no tinguin cap prohibició per contractar.

oferta

COM PRESENTO UNA OFERTA?

Els tràmits es fan telemàticament, amb certificat electrònic, a la Plataforma de Contractació Electrònica, mitjançant els sobres electrònics publicats en cada licitació. Un cop donat d'alta, el programari del sobre electrònic permet introduir, signar i enviar les ofertes electrònicament. A partir d'aquest moment, qualsevol novetat sobre la tramitació de l'expedient és comunicada als ofertants.

plataforma

Clica a la imatge per accedir directament a la Plataforma de Contractació Electrònica de la Diputació

 

Com facturo a la Diputació?

Tots els tràmits són electrònics. Abans de presentar la factura heu de donar d’alta al Registre de Dades del proveïdor les vostres dades i un certificat de compte bancari. Les factures han de tenir el format electrònic Factura-e i incloure el número d’expedient i el codi de la unitat administrativa responsable.

administració

 

ON PRESENTO LA FACTURA?

Podeu presentar la factura utilitzant la bústia de factures electròniques de la Seu Electrònica de la Diputació. Com a alternativa, hi ha aplicacions gratuïtes en línia que permeten centralitzar l’emissió de factures en format Factura-e i l’enviament a la Diputació i altres administracions. Les factures que envieu seran gestionades per e.FACT (Punt General d’Entrada de Factures Electròniques del sector públic a Catalunya).

 

oferta

 

QUÈ ÉS EL FORMAT FACTURA-E?

Les factures presentades a la Diputació de Tarragona han de tenir el format Factura-e. Aquest format és públic i disposa d’aplicacions de generació gratuïtes. Compta amb la garantia de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària (AEAT).

 

 
 

Guies, models i altres documents d'interès per als licitadors

Portal de Transparència

Enllaços relacionats

Quant tardaran a pagar-me?

La Llei 15/2010 estableix l’obligatorietat de pagar els proveïdors de l’Administració pública en un termini màxim de 30 dies naturals després de rebre els productes o serveis. Podeu consultar el càlcul mitjà de la Diputació a la pàgina de la Seu Electrònica.