Cultura

Per saber-ho tot de les Subvencions de cultura

Recull de respostes a les preguntes més freqüents sobre les subvencions de l'àmbit de cultura

Soc una entitat o empresa

Fase de sol·licitud de subvencions

Quines subvencions relacionades amb la cultura i l’interès ciutadà puc demanar durant el 2024?

Les entitats poden acollir-se a convocatòries:

 • Per a l’organització d’activitats culturals o d’interès ciutadà de caràcter singular
 • Per a activitats esportives, en cas de ser una entitat esportiva
 • Per a activitats socials, en cas de ser una entitat social
 • Per a inversions
 • Per a activitats estratègiques d’interès cultural o ciutadà d’especial impacte i rellevància territorials
 • Per a publicacions locals i comarcals o d'interès per a la demarcació de Tarragona
 • Per a l’assistència a activitats extraescolars i complementàries de l’alumnat dels centres privats d’educació especial de la demarcació de Tarragona

Les empreses poden acollir-se a les convocatòries de subvencions

 • Per a microempreses i treballadors i treballadores autònoms/es de la demarcació de Tarragona pertanyents al sector cultural que vulguin dur a terme projectes singulars d’interès cultural (activitats, produccions o circuits/gires)
 • Per a publicacions locals i comarcals o d'interès per a la demarcació de Tarragona

Com accedeixo a la informació sobre les subvencions?

A la Guia de Serveis de la Diputació de Tarragona, concretament al mòdul de Cultura, educació, activitat social, esport o patrimoni, pots trobar totes les convocatòries de subvenció amb un indicatiu:

verd si és vigent, groc si és a punt d’obrir-se el termini de sol·licitud i vermell si el termini ja ha finalitzat.

icones

A més, si vols rebre informació al teu correu electrònic, pots subscriure’t a la nostra llista de distribució emplenant el formulari que trobaràs aquí:

Com puc saber si puc demanar una subvenció?

El més important és que llegeixis atentament el text de la convocatòria, ja que conté tots els requisits necessaris per poder optar a la subvenció.

A la Guia de serveis, dins de cada línia de subvenció trobaràs quatre pestanyes: Descripció, Destinataris, Convocatòria i Convocatòries anteriors. A Convocatòria podràs consultar tots els requisits que cal complir per poder-la demanar, així com les activitats i despeses admeses i excloses.

Com començo a demanar una subvenció?

Quan s’obri el termini per presentar-hi sol·licituds, des de la mateixa Guia de Serveis podràs accedir directament al tràmit que s'ha de fer des de la Seu Electrònica de la Diputació. El primer que hauràs de fer és identificar-te.

Si ho prefereixes, també pots anar directament a aquest enllaç de la Seu electrònica.

Com m’identifico?

Per poder accedir a la sol·licitud caldrà que t’identifiquis digitalment amb el certificat corresponent de representant legal de l’entitat o empresa que representes. Només en el cas de la convocatòria per a treballadors/es autònoms/es, podràs identificar-te amb certificat de persona física.

Si no disposo del certificat de representant de l’entitat o empresa, puc demanar una subvenció?

No. De fet, sense aquest certificat l’aplicació no us permetrà accedir al tràmit de sol·licitud.

Com puc aconseguir el certificat de representant de l’entitat o empresa?

Hi ha un gran nombre de prestadors de serveis electrònics de confiança qualificats que podeu consultar en aquest enllaç. Les cambres de comerç són entitats que us poden facilitar el certificat de manera àgil i ràpida.

Quin és el termini per poder demanar una subvenció?

En cada acord de convocatòria s’especifica el termini per poder demanar una subvenció. Aquest termini no és el mateix per a totes les línies de subvenció i, per això, és important llegir tots els detalls de la convocatòria.

Quina informació se’m demanarà quan empleni el formulari de sol·licitud?

Els continguts més rellevants que cal que hi indiquis són la descripció de l’activitat o actuació, que ha de ser al més detallada possible, i el desglossament de les despeses previstes per dur-la a terme. És important que tant els detalls de l’activitat com els conceptes i previsions del pressupost siguin realistes i ajustats, perquè, si canvien molt respecte d’allò que s’acabi realitzant, pot ser que en el moment de la justificació s’hagi de reduir l’import de subvenció concedit.

Què significa el concepte pressupost elegible?

A l’hora de fer la concessió de la subvenció, la Diputació revisa el pressupost rebut i distingeix les despeses que son subvencionables de les que no ho son. La concessió de la subvenció es fa tenint en compte les despeses que son subvencionables, és a dir, les elegibles.

Quin és el termini per dur a terme les activitats o actuacions subvencionades? Es pot ampliar aquest termini?

Normalment, de l’1 de gener a 31 de desembre de l’any de la convocatòria i no hi ha possibilitat d’ampliar-lo. En algunes convocatòries, però, aquest termini s’allarga o bé és més concret.

Quina diferència hi ha entre la convocatòria per a activitats singulars i per a activitats estratègiques?

Per la convocatòria per a activitats singulars se subvencionen diverses activitats i programacions previstes puntualment o al llarg de l’any. En el moment de fer la sol·licitud de subvenció, les entitats poden incloure diverses activitats en una mateixa sol·licitud.

La convocatòria per a activitats estratègiques preveu la subvenció de grans esdeveniments culturals: festivals que posicionen el territori en l’àmbit català, temporades teatrals, programacions d’auditoris, cites esportives de relleu, etc., que tinguin el pressupost i la trajectòria mínims establerts com a requisits a la convocatòria.

Han de ser esdeveniments que es facin i s’hagin fet únicament a la demarcació, per tal com es tracta de projectes que distingeixen el territori. En el moment de fer la sol·licitud de subvenció, les entitats només hi poden incloure una activitat, però poden fer tantes sol·licituds com siguin necessàries.

Quins documents he de presentar en el moment de fer la sol·licitud?

Cada convocatòria indica els documents que cal presentar en el moment de fer la sol·licitud. Generalment, el formulari web de sol·licitud ja inclou tots els camps per tal que la Diputació rebi la informació necessària per valorar la concessió de les subvencions, però, en algun cas, cal adjuntar documentació a banda de manera obligatòria. En tot cas, sempre hi ha l’opció d’adjuntar documentació complementària per si necessiteu indicar detalls no previstos a la sol·licitud.

Puc reformular la sol·licitud?

Generalment, sí que es pot fer, però només és possible durant el període de recepció de sol·licituds. Un cop tancat el període, no es pot reformular la petició.

Cal tenir en compte que la reformulació de la sol·licitud implica l’anul·lació de la sol·licitud presentada anteriorment. Per tant, reformular no significa corregir, sinó presentar de nou el formulari.

Fase de concessió de subvencions

Quan es tanca el termini de presentació de sol·licituds, quin és el següent pas?

La unitat gestora revisa totes les sol·licituds i, si és necessari, requereix a les persones sol·licitants la documentació que pugui mancar per valorar la concessió de la subvenció. Posteriorment, presenta a la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona una proposta de resolució amb les concessions i, si és el cas, amb desestimacions de les peticions rebudes. 

Com sabré si se m’ha concedit una subvenció?

Un cop es resolguin les sol·licituds de subvencions, trobaràs una còpia de la resolució a la Guia de Serveis, en l’apartat corresponent a cada línia de subvenció, o bé al tauler electrònic de la Seu electrònica de la Diputació.

Cal que tinguis present que la notificació dels resultats de la concessió no s’envia de manera individual a les persones sol·licitants, sinó que l’hauràs de consultar directament en aquests espais.

Fase de justificació de la concessió

Si se m’ha concedit la subvenció, què he de fer per poder-la rebre?

Si la teva entitat o empresa és beneficiària d’una subvenció, cal que presentis la justificació de l’activitat i de la despesa prèviament al cobrament i dins del termini establert per la convocatòria.

Per presentar el formulari de subvenció has d’entrar a l’expedient electrònic i fer clic a la pestanya Altres tràmits. Allà trobaràs el formulari de justificació corresponent.

En el moment de presentar la justificació, has d’adjuntar un exemplar o una evidència de les accions i dels materials publicitaris i de difusió de la teva activitat, on ha de constar que la Diputació de Tarragona hi ha col·laborat.

Recorda que en tots els missatges, materials i espais de difusió, tant físics com virtuals, s’hi ha d’incloure la frase: “Amb el suport de la Diputació de Tarragona”, juntament amb el seu logotip (que es pot descarregar des de https://www.dipta.cat/imatgecorporativa), d’acord amb les normes gràfiques que té establertes la Diputació. Per a qualsevol aclariment referent a la seva aplicació, pots contactar amb imatgeidisseny@dipta.cat.

En el cas que la teva actuació rebi diversos suports i la subvenció de la Diputació sigui l'ingrés més elevat que has obtingut per dur-la a terme, el logotip ha d’ocupar un lloc preferent o destacar-se clarament en aquests materials o espais de difusió, ja sigui pel que fa a la mida o ja sigui per la localització espacial.

A més d’un exemplar dels materials publicitaris (cartelleria, tríptic, díptic, etc.), cal aportar les imatges o documents que evidenciïn on s’han difós aquests materials (per exemple, captures de pantalla o enllaços en el cas de xarxes socials, de webs, diaris o revistes locals, etc.).

Quins documents he de presentar en el moment de fer la justificació?

Cada convocatòria indica els documents què cal presentar en el moment de fer la justificació. Generalment, el formulari PDF de justificació ja inclou tots els camps per tal que la Diputació rebi la informació necessària per valorar el reconeixement de l'obligació de les subvencions, però, en algun cas, cal adjuntar documentació a banda de manera obligatòria. En tot cas, sempre hi ha l’opció d’adjuntar documentació complementària per si necessiteu indicar detalls no previstos en la justificació.

On he de difondre la col·laboració de la Diputació?

La col·laboració de la Diputació de Tarragona s’ha de visualitzar en totes les accions de comunicació que realitzis relacionades amb l’activitat o la inversió subvencionada i s’ha de fer constar, per exemple, en:

 • Mitjans convencionals (notes de premsa, rodes de premsa i entrevistes a premsa, ràdio, televisió)
 • Llocs web
 • Xarxes socials (com Facebook, X o Instagram)
 • Suports publicitaris (premsa escrita, ràdio, televisió, internet, publicitat exterior, cartells, fullets, etc.)

Si fas difusió de la teva activitat a les xarxes socials, recorda que el nostre perfil a X i a Instagram és @Dipta_cat i a Facebook és @Dipta.cat. D'altra banda, el nostre hashtag és #CulturaDipta

Què passa si finalment he fet una activitat diferent de la prevista quan vaig demanar la subvenció?

Moltes de les convocatòries no accepten que hi hagi canvis en l’activitat, és a dir, que es canviï l’activitat o l’actuació prevista per una altra de diferent, perquè la concessió s’ha valorat tenint en compte la proposta concreta que es va presentar en el moment de la sol·licitud.

Si simplement hi ha hagut un canvi de data en el calendari, de manera que l’activitat ha tingut lloc en una data diferent de la prevista però es troba dins del termini establert en la convocatòria, cal que s’indiqui al formulari de justificació i que se n’expliquin els motius. Això també afecta els canvis que hi pugui haver en el pressupost final.

Quin import he de justificar?

Cal que justifiquis la totalitat del pressupost elegible de l’activitat o de l’actuació i que hi facis constar tots els ingressos que has obtingut per dur-la a terme (per exemple: altres subvencions, aportacions, venda d’entrades o inscripcions, etc.).

Què passa si justifico per un import inferior al que vaig pressupostar en la sol·licitud?

En aquest cas, la subvenció es reduirà proporcionalment.

Quina quantitat del pressupost hauré de justificar?

Caldrà que justifiquis la totalitat del pressupost elegibles. En cas que es presentin despeses per un import inferior al previst inicialment o que no es justifiquin les despeses de tot el pressupost elegible, es reduirà la subvenció.

Quan presenti la justificació, hi poden haver més ingressos que despeses?

No. En cas que la justificació presenti un balanç econòmic positiu, la subvenció també es reduirà proporcionalment, ja que les subvencions no poden servir per finançar beneficis econòmics.

Hi ha algun termini per poder presentar la justificació?

En la convocatòria que recull les bases de la subvenció, s’especifica quin és el termini per presentar la justificació. Aquest termini varia en funció de cada convocatòria.

Soc un ajuntament

Quines subvencions relacionades amb la cultura i l’interès ciutadà puc demanar durant el 2024?

Els ajuntaments poden acollir-se a tres convocatòries:

 • Per a activitats estratègiques d’alt impacte i rellevància
 • Per a les escoles de música, dansa, art i disseny de titularitat municipal
 • Per a la contractació d'activitats incloses en el catàleg de programacions culturals dels ens locals (E-catàleg)

En el cas de la convocatòria de l’E-catàleg, la sol·licitud i la justificació són simultànies i té una via de tramitació pròpia, que trobareu a:

ecataleg

 

On trobo la informació de totes les subvencions?

A la web de la Diputació de Tarragona, a la Guia de Serveis, es publiquen totes les convocatòries de subvenció. 

Per facilitar la informació, trobaràs 3 tipus d'indicatius quant a l'estat de la Subvenció: verd si és vigent, groc si és a punt d’obrir-se el termini de sol·licitud i vermell si el termini ja ha finalitzat.

Si vols rebre informació al teu correu electrònic, pots subscriure’t a la nostra llista de distribució emplenant el formulari que trobaràs a:

formulari cultura

www.dipta.cat/contacte/cultura

 

En el cas de la convocatòria de l’E-catàleg, la sol·licitud i la justificació són simultànies i té una via de tramitació pròpia, que trobareu a:

ecataleg

http://www.diputaciodetarragona.cat/ecatalegcultura.

 

Com puc saber si puc demanar una subvenció?

És molt important que llegeixis atentament el text de la convocatòria, ja que conté tots els requisits necessaris per poder optar a la subvenció.

A la Guia de Serveis, dins de cada línia de subvenció trobaràs quatre pestanyes: Descripció, Destinataris, Convocatòria i Convocatòries anteriors

 • Descripció: on hi ha una explicació molt breu sobre la línia de subvenció
 • Destinataris: on es detalla qui pot ser beneficiari de la subvenció
 • Convocatòria: on podràs consultar tots els requisits que cal complir per poder-la demanar, així com les activitats i despeses admeses i excloses.
 • Convocatòries anteriors: on trobaràs les bases de la convocatòria anterior i les concessions

Des de la mateixa Guia podràs accedir directament al tràmit que s'ha de fer des de la Seu Electrònica de la Diputació.

Com començo a demanar una subvenció?

Quan s’obri el termini per presentar-hi sol·licituds, a la Guia de serveis, en el subapartat web de cada convocatòria, trobaràs el botó “Sol·licita-ho”. També pots fer clic directament a la pestanya “Comença”. El primer que hauràs de fer és identificar-te.

Si ho prefereixes, també pots anar directament a aquest enllaç de la seu electrònica

En el cas de la convocatòria de l’E-catàleg, la sol·licitud i la justificació són simultànies i té una via de tramitació pròpia, que trobareu a:

ecataleg

http://www.diputaciodetarragona.cat/ecatalegcultura.

 

Quina informació se’m demanarà quan ompli el formulari de sol·licitud?

Els continguts més rellevants que cal que hi indiquis són la descripció de l’activitat o actuació, que ha de ser al més detallada possible, i el desglossament de les despeses previstes per dur-la a terme.

És important que tant els detalls de l’activitat com els conceptes i previsions del pressupost siguin realistes i ajustades, perquè, si canvien molt respecte d’allò que s’acabi realitzant, pot ser que en el moment de la justificació s’hagi de reduir l’import de subvenció concedit.

Què significa el concepte pressupost elegible?

El pressupost elegible està conformat per totes aquelles despeses que són subvencionables d’acord amb el que indica cada convocatòria de subvenció.

És molt important llegir-se la convocatòria per saber quin tipus de despeses s’hi accepten i quines no.

El percentatge de concessió es determina en funció del pressupost elegible, no del pressupost global (que pot incloure despeses no subvencionables).

Quin és el termini per dur a terme les activitats o actuacions subvencionades? Es pot ampliar aquest termini?

De l’1 de gener al 31 de desembre de l’any de la convocatòria i no hi ha possibilitat d’ampliar-lo.

Quins documents he de presentar en el moment de fer la sol·licitud?

Cada convocatòria indica els documents que cal presentar en el moment de fer la sol·licitud. Generalment, el formulari web de sol·licitud ja inclou tots els camps per tal que la Diputació rebi la informació necessària per valorar la concessió de les subvencions, però, en algun cas, cal adjuntar documentació a banda de manera obligatòria. En tot cas, sempre hi ha l’opció d’adjuntar documentació complementària per si necessiteu indicar detalls no previstos a la sol·licitud.

Puc reformular la sol·licitud?

Generalment, sí que es pot fer, però només és possible durant el període de recepció de sol·licituds. Un cop tancat el període, no es pot reformular la petició. Cal tenir en compte que la reformulació de la sol·licitud implica l’anul·lació de la sol·licitud presentada anteriorment. Per tant, reformular no significa corregir, sinó presentar de nou el formulari.

 

Quan es tanca el termini de presentació de sol·licituds, quin és el següent pas?

La unitat gestora revisa totes les sol·licituds i, si és necessari, requereix a les entitats sol·licitants la documentació que pugui mancar per valorar la concessió de la subvenció. Posteriorment, presenta a la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona una proposta de resolució amb les concessions i, si és el cas, amb desestimacions de les peticions rebudes.

Com sabré si se m’ha concedit una subvenció?

Un cop es resolguin les sol·licituds de subvencions, trobaràs una còpia de la resolució a la Guia de Serveis, en l’apartat corresponent a cada línia de subvenció, o bé al tauler electrònic de la Seu electrònica de la Diputació.

Cal que tinguis present que la notificació dels resultats de la concessió no s’envia de manera individual als sol·licitants, sinó que l’hauràs de consultar directament en aquests espais.

Què he de tenir en compte amb vista a la justificació?

En el moment de presentar la justificació, caldrà que presentis un exemplar del material publicitari i de difusió, on consti la participació de la Diputació en el finançament de l’actuació subvencionada. Cal que en tots els materials i espais s’hi inclogui la frase: “Amb el suport de la Diputació de Tarragona”, juntament amb el seu logotip (que es pot descarregar des d' Imatge Corporativa d'aquesta pàgina web) d’acord amb les normes gràfiques que té establertes la Diputació.

suport

Quina quantitat del pressupost hauré de justificar?

Caldrà que justifiquis la totalitat del pressupost. En cas que es presentin despeses per un import inferior al previst inicialment o que no es justifiquin les despeses de tot el pressupost, es reduirà la subvenció proporcionalment segons el percentatge de concessió.

Tens més preguntes per resoldre?

Pots posar-te en contacte amb nosaltres: Unitat de Cultura - Àrea de Servei d'Assistència al Ciutadà

 
Palau de la Diputació de Tarragona
Passeig de Sant Antoni, 100
43003  Tarragona
Telèfon: 977 296 634