• Disponible electrònicament
 • Properament
 • En termini
 • Fora de termini
Serveis 1 - 25 127
  • Tipus d'actuació: Subvencions, beques i premis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini
  Amb aquesta assistència, l’ens sol·licitant rep el suport de la Diputació de Tarragona en la designació de membres de Jurats de Premis. L'Àrea de Cultura posa a disposició dels ajuntaments els seus tècnics i tècniques, especialistes en matèries especifiques, per formar part de jurats i tribunals.
  • Subvencions, beques i premis

  Programa E-catàleg

  • Tipus d'actuació: Subvencions, beques i premis
  • Disponible electrònicament: No
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini
  Subvenció per a la contractació de les actuacions o activitats incloses al Catàleg per a Programacions Culturals dels ens locals (E-catàleg), per tal de contribuir a la celebració d’activitats culturals i artístiques en els municipis de la demarcació.
  • Tipus d'actuació: Assistència als municipis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini
  Amb aquesta assistència, l’ens sol·licitant rep el suport de la Diputació en assessorament pressupostari i comptable: consultes i informes de caràcter pressupostari i comptable general.
  • Assistència als municipis

  Assistència en el pla d'ajust

  • Tipus d'actuació: Assistència als municipis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini
  Amb aquesta assistència, l’ens sol·licitant rep el suport de la Diputació de Tarragona en assessorament sobre plans d'ajust vinculats amb mesures extraordinàries de finançament o liquiditat que pugui establir l'Estat a favor de les entitats locals i que té com a objectiu garantir la sostenibilitat financera. També es dona suport per al seguiment dels plans.
  • Tipus d'actuació: Assistència als municipis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini
  Amb aquesta assistència, l’ens sol·licitant rep el suport de la Diputació de Tarragona mitjançant els serveis especialitzats en matèries artístiques del Museu d'Art Modern i les diferents Escoles d'Art de la Diputació, els tècnics i tècniques assessoren els municipis en les diferents disciplines artístiques: espais expositius, restauració i valoració d'obres d'art, etc.
  • Tipus d'actuació: Assistència als municipis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini
  Amb aquesta assistència, l’ens sol·licitant rep el suport de la Diputació de Tarragona en orientacions per l'estratègia i l'actuació en l'àmbit del turisme. Estudi de l’activitat turística, amb especial incidència en els seus aspectes territorials i, en particular, la identificació dels condicionants per al seu desenvolupament i l’avaluació dels seus efectes de cara al desenvolupament local. 
  • Tipus d'actuació: Assistència als municipis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini
  Amb aquesta assistència, l’ens sol·licitant rep el suport de la Diputació de Tarragona en el portal que recull i informa sobre els recursos de diferents tipologies existents als municipis de la demarcació. És un instrument que facilita el coneixement i la difusió cultural i l'autoconstrucció de rutes de turisme cultural.
  • Tipus d'actuació: Assistència als municipis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini
  Amb aquesta assistència, l’ens sol·licitant rep el suport de la Diputació de Tarragona en el servei d’assessorament en projectes d’àmbit cultural que es fonamenta en el diagnòstic i la prospecció de projectes culturals per als municipis i ofereix: disseny de plans, programes i projectes d’intervenció; control d’execució i avaluació durant el procés i fins a la seva finalització, i assessorament en gestió (direcció, coordinació, directrius de dinamització, comandament de personal, gestió del conflicte).
  • Tipus d'actuació: Assistència als municipis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini
  Amb aquesta assistència, l’ens sol·licitant rep el suport de la Diputació de Tarragona amb l’oferta de formació contínua en matèria cultural, per tal d'afavorir la transferència d'experiències per a tots els agents culturals del nostre territori.
  • Tipus d'actuació: Assistència als municipis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini
  Comprèn tota la tipologia de treballs topogràfics, ja sigui per estudis o per a la realització d'informes tècnics de finques de titularitat municipal o susceptibles de ser expropiades per a ús públic, següents: 1. Aixecaments, replanteigs, anivellacions i controls topogràfics.                2. Estudi topogràfic de delimitació.    3. Atermenament i afitament de finques.    4. Implantació xarxa geodèsica municipal. 5. Inventari cartogràfic municipal.
  • Tipus d'actuació: Assistència als municipis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini
  Amb aquesta assistència, l’ens sol·licitant rep el suport tècnic de la Diputació de Tarragona per sol·licitar l’alta d'usuaris a la plataforma ACTIO. Per fer-ho cal diferenciar la llista d'usuaris que han d'accedir al registre general d'entrada de la resta d'usuaris.
  • Tipus d'actuació: Assistència als municipis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini
  Amb aquesta assistència, l'ens sol·licitant rep el suport en l'execució als treballs de reparació del paviment de camins municipals d’ús públic que disposen de reg asfàltic i de sega de camins municipals d'ús públic pavimentats. El període previst per efectuar els treballs és des del mes de març al mes d’octubre, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin, ja que l'execució de regs asfàltics no és possible amb baixes temperatures. Queden exclosos de la prestació de l’assistència els treballs previs de condicionament de l’esplanació del camí, la construcció d’obres de drenatge i desguàs transversal, l’execució de capes de base i sub-base del ferm del camí i el reforç del ferm amb mescles bituminoses en fred i en calent.
  • Tipus d'actuació: Assistència als municipis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini
  Amb aquesta assistència, l’ens sol·licitant rep el suport tècnic de la Diputació de Tarragona en la redacció de qualsevol dels documents següents:  1. Avantprojectes d’instal·lacions i serveis municipals 2. Projectes d’instal·lacions i serveis municipals 3. Actualització de preus de projectes redactats per la Diputació de Tarragona 4. Divisió en fases de projectes redactats per la Diputació de Tarragona 5. Refós de projectes o avantprojectes 6. Desglossats de projectes redactats per la Diputació de Tarragona 7. Modificació de projectes redactats per la Diputació de Tarragona 8. Altres   Aquests documents tenen per objecte la renovació, arranjament o remodelació d’instal·lacions de titularitat municipal, entre d’altres: pavimentació i serveis de carrers; instal·lacions d’aigua potable; instal·lacions de clavegueram residual i pluvial; enllumenat públic; xarxes de telecomunicacions; infraestructures d’espais públics; accessos i vials públics; obra pública civil, en general.
  • Tipus d'actuació: Assistència als municipis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini
  Amb aquesta assistència, l’ens sol·licitant rep el suport de la Diputació de Tarragona per realitzar l’estudi de costos i tarifes per a la regulació de l'ordenança fiscal de taxes o preus públics, d'acord amb el TRLRHL.
  • Tipus d'actuació: Assistència als municipis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini
  Amb aquesta assistència, l’ens sol·licitant rep el suport tècnic i/o jurídic de la Diputació de Tarragona en actuacions de sanitat ambiental que puguin ser d’interès per als ens locals i estiguin relacionades amb competències municipals de salut pública, com per exemple la prevenció i control de plagues en edificis i/o instal·lacions municipals, gestió del risc per a la salut derivats dels animals domèstics i peridomèstics.
  • Tipus d'actuació: Assistència als municipis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini
  Amb aquesta assistència, l’ens sol·licitant rep el suport de la Diputació de Tarragona en les actuacions següents: -Elaborar el registre activitats de tractament, -Adequar els formularis que utilitzi en paper, al dret d’informació -Adequar els contractes/convenis existents amb encarregats -Facilitar els contractes de confidencialitat, a signar pel personal -Realitzar l’anàlisi de riscos de cadascun dels tractaments de l’ajuntament -Valorar si els tractaments realitzats per l’ajuntament requereixen avaluació d’impacte -Si algun dels tractaments requereix avaluació d’impacte en protecció de dades, col·laborar i donar les corresponents instruccions per a l’avaluació d’impacte - Elaborar procediments per a l’exercici dels drets, -Proposar polítiques de privadesa, -Proposar protocol en cas de bretxes de seguretat
  • Tipus d'actuació: Assistència als municipis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini
  Amb aquesta assistència es dona suport tècnic i/o jurídic als ens locals que gestionen directament l’aigua potable per introduir a la plataforma SINAC, les dades de les infraestructures que integren el sistema d’abastament d’aigua potable. 
  • Tipus d'actuació: Assistència als municipis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini
  Amb aquesta assistència, l’ens sol·licitant rep el suport de la Diputació de Tarragona en assessorament jurídic en general en matèria de protecció de dades i transparència, que inclou: 1. Assessorament i assistència tècnica als ens locals en el procés de designació del delegat de protecció de dades (DPD) 2. Facilitar les clàusules informatives i les que s’han d’incloure en els plecs de clàusules que contractin amb els encarregats del tractament. 3. Facilitar les eines que tenen les agències de protecció de dades ( AEPD– APDCAT) 4. Assistència jurídica puntual en la matèria
  • Tipus d'actuació: Assistència als municipis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini
  Amb aquesta assistència, l’ens sol·licitant rep el suport tècnic i/o jurídic de la Diputació de Tarragona per facilitar-li la gestió del risc per a la salut pel que fa a les aigües de consum humà. Aquest servei es concreta amb el que determina la normativa vigent: -Programa de suport tècnic i jurídic als ens locals en aquesta matèria -Diagnosi de la gestió de l’abastament i de l’estat de les instal·lacions -Elaboració i implantació de Plans d’Autocontrol i Gestió (PAG) de l’aigua de consum humà -Formació en l’àmbit de la gestió de l’aigua potable -Actualització i revisió del Programa per als municipis que ja han participat i seguiment de la implantació
  • Tipus d'actuació: Assistència als municipis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini
  Amb aquesta assistència, l’ens sol·licitant rep el suport tècnic de la Diputació de Tarragona per a l'impuls i la implantació del Pacte d'Alcaldies pel Clima i l'Energia.  Es refereix a tres tipus d’assistències:  -Adhesió als PAESC -Redacció dels PAESC -Seguiment i revisió dels PAES i PAESC
  • Tipus d'actuació: Assistència als municipis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini
  Amb aquesta assistència, l’ens sol·licitant rep el suport tècnic de la Diputació de Tarragona en informes i/o assessorament en la gestió d’expedients: Disciplina urbanística. Infraccions urbanístiques i mediambientals i sancions
  • Tipus d'actuació: Assistència als municipis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini
  Amb aquesta assistència, l’ens sol·licitant rep el suport de la Diputació de Tarragona en la planificació del finançament de la seva activitat i en la gestió a dur a terme en matèria de subvencions. La prestació del servei consisteix en l’acompanyament a l’ens local en matèria de cooperació, amb l’assignació d’una persona de referència de la Unitat d’Assistència Secretaria Intervenció en l’àmbit de la cooperació i les subvencions (ASICS), que exercirà de gestor durant un termini màxim aproximat d’entre quatre i sis mesos, mitjançant diferents tipus d’actuacions (emissió d’informes d’estat de les subvencions, seguiments mensuals, etc.)
  • Tipus d'actuació: Assistència als municipis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini
  Amb aquesta assistència, l’ens sol·licitant rep el suport de la Diputació de Tarragona per tramitar expedients en matèria d’operacions d’endeutament. Càlcul de les ràtios legals, conformar els expedients administratius de concertació de noves operacions d’endeutament, a curt (CT) i a llarg (CL) termini, així com l’elaboració dels models de comunicació / autorització de Tutela Financera. Confecció models anuals de comunicació de l’estat del deute (ED). Formularis i modelatge. Valoració del principi de prudència financera sobre les ofertes rebudes de les entitats financeres.
  • Tipus d'actuació: Assistència als municipis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini
  Amb aquesta assistència, l’ens sol·licitant rep el suport tècnic de la Diputació de Tarragona en ALTAnet: Hostatge de dominis i pàgines web. Altes baixes i modificacions de dominis de les corporacions locals.
  • Tipus d'actuació: Assistència als municipis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini
  Amb aquesta assistència, l’ens sol·licitant rep el suport tècnic de la Diputació de Tarragona en la gestió d'usuaris als serveis: Alta, baixa, i modificació d'usuaris als diferents serveis de la Diputació. Correu electrònic ALTAnet - Seu Electrònica - Tramits Online eSAM - Registre ERES - Perfil del contractant - Servei VPN AltanetBA