Ens locals

Els ens locals, de la A a la Z

llei

Llei d'Hondt? Qui tria l'alcalde? Un cop d'ull a tot el que necessites saber per fer-te una idea de com s'organitza l'Administració a escala local.

Què és una Administració local?

L'Administració pública és el conjunt d'institucions que s'encarreguen de gestionar l'interès general, les polítiques i els serveis que beneficien la societat en conjunt. Les administracions locals estan especialitzades a administrar les polítiques i els serveis que s'adapten millor a l'àmbit municipal i supramunicipal, l'espai comú dels municipis d'un territori concret. Per això també se les coneix com a administracions de proximitat.

administració

 

D'ON VE LA PARAULA ADMINISTRACIÓ?

L'Administració pública és un invent tan antic com la necessitat de la societat de governar-se de manera organitzada. La paraula ve del llatí administratio, i ve a significar la subordinació d'algú a un objectiu determinat.

La llei de règim local

L'organització, el funcionament i les competències dels ens locals queden delimitades per la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local.

Què és un ajuntament?

Un ajuntament és l'òrgan administratiu dels municipis a l'Estat espanyol. Com més empadronats té un municipi, més competències té, però tant al poblet més petit com a la metròpoli més gran, tots els ajuntaments tenen cura de qüestions com la neteja viària, l'abastament d'aigua potable o el clavegueram. Cada quatre anys se celebren eleccions i els veïns escullen els seus representants municipals.

votar

 

QUI TRIA L'ALCALDE O ALCALDESSA?

Després del recompte de vots es reparteixen els regidors en funció de la llei d'Hondt. Vint dies després, aquests prenen possessió del càrrec al Ple i escullen qui serà l'alcalde o alcaldessa: qui assoleixi la majoria absoluta.

Què és una Diputació?

Les diputacions provincials són els òrgans de govern de les províncies. La seva funció és assegurar que es prestin amb qualitat tots els serveis de competència municipal i a tot el territori. Per a això, subministren serveis a petits municipis que, per si mateixos, no podrien prestar-los, els donen cobertura tècnica i jurídica i reparteixen fons estatals per a infraestructures, cultura o educació.

provincia

 

QUÈ ÉS UNA PROVÍNCIA?

La Constitució espanyola defineix la província com “una entitat local amb personalitat jurídica pròpia, determinada per l’agrupació de municipis i la divisió territorial per al compliment de les activitats de l’Estat”.

Com es governa la Diputació?

La màxima representació de la Diputació correspon al president o presidenta, que governa la corporació amb l'assistència dels membres de la Junta de Govern. El president o presidenta i els membres de la Junta són escollits pel Ple de la Diputació, l’òrgan col·legiat de representació política que aprova i sotmet a control el govern.

provincia

 

COM ES TRIEN ELS DIPUTATS I LES DIPUTADES?

Les diputacions provincials de règim comú, com la de Tarragona, són òrgans d’elecció indirecta. Cada província està dividida en partits judicials, i cada partit agrupa diferents municipis. A la província de Tarragona hi ha cinc partits judicials: Reus, Tarragona, Tortosa, Valls i El Vendrell.

Segons els vots que hagin obtingut els partits polítics a les eleccions municipals, se’ls assigna un nombre de diputats. En total, el Ple de la Diputació el formen vint-i-set escons, distribuïts pels partits judicials de la següent manera: Reus (7), Tarragona (7), Tortosa (5), Valls (3) i El Vendrell (5).

Com es finança la Diputació?

La font principal de finançament de les diputacions de règim comú són les transferències de l’Estat, mitjançant cessions d’impostos directes o indirectes. També reben transferències de la comunitat autònoma a la qual pertanyen, i tenen una part d’ingressos propis.

administració

 

QUÈ ÉS EL RÈGIM COMÚ?

En virtut del pacte constitucional i la descentralització de l’Estat, l’Administració central ingressa els tributs i després transfereix part de la recaptació a les autonomies, les diputacions i els ajuntaments de règim comú. En canvi, les administracions que no pertanyen al règim comú, com ara les diputacions forals, recapten els impostos directament.

Marc normatiu