Àrees i unitats 1 - 79 79
 • COORDINACIÓ GENERAL

   
  Palau de la Diputació de Tarragona
  Passeig de Sant Antoni, 100
  43003  Tarragona
  Telèfon: 977 296 600

  Impulsa i coordina l’activitat executiva dels diversos àmbits tècnics de la Diputació de Tarragona, supervisant la consecució dels resultats i vetllant per la coordinació i coherència de la gestió global.

 • ESTRATÈGIA CORPORATIVA

   
  Palau de la Diputació
  Passeig de Sant Antoni, 100
  43003  Tarragona
  Telèfon: 977 296 666

  La unitat d'Estratègia corporativa vetlla pel correcte desenvolupament del Pla estratègic, el document on s’estableixen els objectius del mandat i totes les accions previstes per assolir-los. A més, és responsable del portal de transparència corporatiu.

 • PROJECTES TRANSVERSALS

   
  Palau de la Diputació
  Passeig de Sant Antoni, 100
  43003  Tarragona
  Telèfon: 977296600

  Coordina i vincula aquelles àrees i unitats que davant de projectes compartits en són responsables d'una part dels mateixos. Estimula la cooperació internament, afavorint la generació de nous espais de relació i el treball conjunt

 • ÀREA GABINET DE PRESIDÈNCIA I PLANIFICACIÓ

   
  Palau de la Diputació de Tarragona
  Passeig de Sant Antoni, 100
  43003  Tarragona
  Telèfon: 977 296 000

  El Gabinet de Presidència facilita suport tècnic als projectes estratègics de presidència.

 • GABINET DE LA VICEPRESIDÈNCIA PRIMERA

   
  Palau de la Diputació de Tarragona
  Passeig de Sant Antoni, 100
  43003  Tarragona
  Telèfon: 977 296 672
  A/e: -
 • RELACIONS INSTITUCIONALS I PROTOCOL

   
  Palau de la Diputació de Tarragona
  Passeig de Sant Antoni, 100
  43003  Tarragona
  Telèfon: 977 296 605

  La unitat de Relacions institucionals i protocol organitza i coordina l’agenda d’activitats institucionals, tant les relacions externes tant de presidència com de les delegacions, com altres activitats protocol·làries amb protagonisme de la Diputació.

 • COMUNICACIÓ

   
  Palau de la Diputació de Tarragona
  Passeig de Sant Antoni, 100
  43003  Tarragona
  Telèfon: 977 296 616

  La unitat de Comunicació lidera la política de comunicació corporativa institucional, la relació amb els mitjans de comunicació i gestiona les webs corporatives.

 • DISSENY I DESENVOLUPAMENT WEB

   
  Palau de la Diputació de Tarragona
  Passeig de Sant Antoni, 100
  43003  Tarragona
  Telèfon: 977 296 616

  Encarregada del desenvolupament tècnic de les webs corporatives i també de webs municipals. També és l'encarregada dels serveis de TINET.

 • PRESIDÈNCIA

   
  Palau de la Diputació de Tarragona
  Passeig de Sant Antoni, 100
  43003  Tarragona
  Telèfon: 977 296 602

  La unitat de Presidència dona suport administratiu i assessorament tècnic a la presidència de la corporació.

 • UNITAT SUPORT ÒRGANS DE GOVERN

   
  Palau de la Diputació de Tarragona
  Passeig de Sant Antoni, 100
  43003  Tarragona
  Telèfon: 977 296 636

  La Unitat de Suport als Òrgans de Govern engloba el personal assessor dels grups polítics amb representació al plenari de la Diputació

 • ÀREA DE CONCERTACIÓ I ASSISTÈNCIA MUNICIPAL

   
  Edifici de Serveis - Síntesi
  C. Pere Martell, 2
  43001  Tarragona
  Telèfon: 977 296 650

  L'Àrea de Concertació i Assistència Municipal du a terme iniciatives per millorar la capacitat de prestació de serveis dels municipis. L’assistència als Ajuntaments es concreta principalment en formació, suport tècnic i jurídic i ajuts econòmics.

 • GESTIÓ ADMINISTRATIVA ECONÒMICA I QUALITAT

   
  Edifici Síntesi
  C. Pere Martell, 2
  43001  Tarragona
  Telèfon: 977 296650

  Presta suport administratiu i coordina el funcionament intern de les unitats que integren l’Àrea del SAM

 • CONCERTACIÓ I COORDINACIÓ MUNICIPAL

   
  Edifici Síntesi
  C. Pere Martell, 2
  43001  Tarragona
  Telèfon:977 296 656 / 977 296 674

  Gestiona i coordina els programes de subvencions destinades a la millora dels ens locals de la demarcació.

 • ASSISTÈNCIA TÈCNICA - ARQUITECTURA MUNICIPAL

   
  Edifici Síntesi
  C. Pere Martell, 2
  43001  Tarragona
  Telèfon: 977 296 642

  Realitza projectes i direcció d’obres i assisteix als ajuntament en els projectes d’arquitectura del municipi.

 • FORMACIÓ

   
  Centre d'Innovació i Formació 
  Boca de la Mina
  Passeig de la Boca de la Mina, s/n
  43206 Reus
  Telèfon: 977 291 410

  Organitza cursos de formació i actualització per a professionals de l’administració local i càrrecs electes.

 • TRANSICIÓ ECOLÒGICA

   
  Edifici Síntesi
  C. Pere Martell, 2
  43001  Tarragona
  Telèfon: 977 233 662

  Organitza serveis de suport als ajuntaments en matèria de medi ambient, salut pública i enginyeria

 • ASSISTÈNCIA SEC. INTERV. EN L'ÀMBIT JURÍDIC, ECON. I FORMACIÓ

   
  Edifici Síntesi
  C. Pere Martell, 2
  43001  Tarragona
  Telèfon: 977 296 654
 • GABINET TÈCNIC

   
  Edifici Síntesi
  C. Pere Martell, 2
  43001  Tarragona
  Telèfon: 977 296 686
 • ENGINYERIA MUNICIPAL

   
  Edifici de Serveis - Síntesi
  C. Pere Martell, 2
  43001  Tarragona
  Telèfon: 977 296 629

  A/e: enginyeriamunicipal@dipta.cat

 • ÀREA D'INFRAESTRUCTURES DEL TERRITORI

   
  Edifici Síntesi
  C. Pere Martell, 2
  43001  Tarragona
  Telèfon: 977 296 607 / 977 296 638

  L'Àrea d'Infraestructures del Territori vetlla pel manteniment i la millora de la xarxa de carreteres de la Diputació, una gran xarxa de carreteres al servei de la mobilitat local diària a les comarques de Tarragona.

 • EXPLOTACIÓ

   
  Edifici Síntesi
  C. Pere Martell, 2
  43001  Tarragona
  Telèfon: 977 296 626 / 977 296 652

  La unitat d’Explotació s’encarrega de vetllar de la seguretat de la xarxa viària. Gestiona les incidències que puguin afectar a les carreteres de la Diputació i les autoritzacions per realitzar actuacions que afectin la zona de protecció de les carreteres.

 • CONSERVACIÓ

   
  Edifici Síntesi
  C. Pere Martell, 2
  43001  Tarragona
  Telèfon: 977 296 608

  Unitat responsable de la conservació i el manteniment de la xarxa viària de titularitat de la Diputació de Tarragona. També actua per garantir la mobilitat en episodis d’emergència, com les nevades.

 • ADMINISTRACIÓ D'INFRAESTRUCTURES DEL TERRITORI

   
  Edifici Síntesi
  C. Pere Martell, 2
  43001  Tarragona
  Telèfon: 977 296 607

  La unitat de Gestió Administrativa presta suport administratiu i coordina el funcionament intern de les unitats que integren l’Àrea del SAT.

 • OFICINA TÈCNICA

   
  Edifici Síntesi
  C. Pere Martell, 2
  43001  Tarragona
  Telèfon: 977 296 628

  La unitat d’Oficina Tècnica realitza els mesuraments topogràfics necessaris per a la redacció i l’execució de projectes d’obra, com les carreteres.

 • PROJECTES I OBRES

   
  Edifici Síntesi
  C. Pere Martell, 2
  43001  Tarragona
  Telèfon: 977 296 625 / 977 296 627

  El Servei de Projectes i Obres té com a objectiu principal millorar la seguretat viària, la funcionalitat i la mobilitat de les carreteres de titularitat pròpia amb una gestió eficient. És responsable de la gestió i coordinació de la redacció de projectes i direccions d'obra, per garantir un servei amb unes condicions satisfactòries de seguretat, eficiència, qualitat i sostenibilitat.

 • ÀREA DE PROMOCIÓ SOCIAL I CULTURAL

   
  Palau de la Diputació de Tarragona
  Passeig de Sant Antoni, 100
  43003  Tarragona
  Telèfon: 977 296 634

  L’Àrea de Promoció Social i Culutral gestiona centres de formació i dona suport a l’acció cultural promoguda pels municipis i la iniciativa privada.

 • CULTURA

   
  Palau de la Diputació de Tarragona
  Passeig de Sant Antoni, 100
  43003  Tarragona
  Telèfon: 977 296 634

  La Unitat de Cultura promou accions, projectes i ajudes que donen suport a la iniciativa cultural d’ajuntaments i entitats del territori. A més, gestiona l’Auditori de la Diputació, espai de referència de l’activitat escènica a la província de Tarragona.

 • AUDITORI, PUBLICACIONS I PROGRAMES CULTURALS

  Edifici Sintesi

  Pere Martell, 2
  43001  Tarragona
  Telèfon: 607409989 / 977296685

   

  L'Auditori Diputació és un espai de referència de l’activitat escènica i musical del nostre territori. Acull activitats musicals, culturals, xerrades, cicles de cinema, reunions, formacions, etc. L'objectiu de la Diputació és dotar a la ciutadania d'un equipament cultural bàsic on poder gaudir de la cultura i la formació.

 • ESCOLA D'ART I CULTURA

  Pl. Sant Joan, 5 - 43500  Tortosa
  977 444 163
   
  Seu a Valls:
  C. Jaume Huguet, 1 - 43800 Valls
   
 • MUSEU D'ART MODERN

  Carrer Santa Anna, 8
  43003  Tarragona
  Telèfons: 977 235 032 / 977 235 073

  El Museu d’Art Modern té com a objectiu conservar i divulgar el patrimoni artístic vinculat a la província de Tarragona, principalment contemporani.

 • GESTIÓ DE CENTRES EDUCATIUS

   

  Palau de la Diputació de Tarragona
  Passeig de Sant Antoni, 100
  43003  Tarragona
  Telèfon: 977 296 634
   
 • CEE SANT RAFAEL

  Adreça
  Carretera de Valls, 45
  43007  Tarragona
  Telèfon:977 211 758 / 977 211 978

  El Col•legi Públic d’Educació Especial Sant Rafael és un centre educatiu de la Diputació de Tarragona, que vol donar una resposta de qualitat a les necessitats educatives especials dels nens i nenes i nois i noies de les nostres comarques.

 • CEE SANT JORDI

  Adreça
  Col·legi Públic d'Educació Especial Sant Jordi
  Avinguda Santa Teresa, 4-8
  43590  Jesús
  Telèfons: 977 500 817 / 977 588 050

  El Col·legi Públic d'Educació Especial Sant Jordi de la Diputació a Jesús-Tortosa atén alumnes entre els 6 i 20 anys amb necessitats educatives especials d'etiologia diversa.

 • CEE ALBA

  Adreça
  Passeig de la Boca de la Mina, s/n
  43206  Reus
  Telèfon: 977 313 381

  El Centre d'Educació Especial Alba de la Diputació a Reus acull alumnes d'entre 3 i 20 anys les necessitats educatives dels quals, per causes molt variades, no troben una resposta a l'escola ordinària.

 • ESCOLA I CONSERVATORI DE MÚSICA A TARRAGONA

  Adreça
  Carrer Cavallers, 10
  43003  Tarragona
  Telèfons: 977 235 830 / 977 235 425

  Centre educatiu que ofereix als ciutadans una formació que permet, des dels seus inicis, gaudir de la interpretació individual i col•lectiva de la música, donant la preparació necessària per poder cursar estudis professionalitzadors.

 • ESCOLA I CONSERVATORI DE MÚSICA A REUS

  Adreça
  Aules del Palau Bofarull / Aules de l'Edifici del carrer Sant Jaume
  Carrer Llovera, 15 / C/ Sant Jaume 9-11
  43201  Reus
  Telèfon: 977 345 950

  El centre de música de la capital del Baix Camp. Oferta programes d'iniciació, aprenentatge bàsic i avançat i els tres cicles de Grau Mitjà, així com a diferents formacions musicals.

 • ESCOLA I CONSERVATORI DE MÚSICA A TORTOSA

  Adreça
  Carrer de la Rosa, 6
  43500  Tortosa

   
  Telèfons: 977 444 124 / 977 445 544

  Centre de formació musical que ofereix tot un seguit de programes no reglats a l’Escola i uns ensenyaments reglats de Grau professional al Conservatori, on els alumnes poden rebre una formació global musical així com participar de totes les activitats dutes a terme, i de la pràctica instrumental individual o en grup.

 • ESCOLA D'ART I DISSENY A TARRAGONA

  Adreça
  Escola d'Art i Disseny de Tarragona
  Carretera de Valls, s/n
  43007  Tarragona
  Telèfon: 977 211 253 / 977 211 298

  Principal centre educatiu d’arts plàstiques, disseny i imatge a Tarragona. Imparteix Cicles Formatius de Grau Superior i tallers monogràfics en arts plàstiques.

 • ESCOLA D'ART I DISSENY A REUS

   
  C. Del Vent, 6
  43201  Reus
  Telèfon: 977 318 750

  Principal centre educatiu d’arts plàstiques, disseny i imatge a Reus. Imparteix Cicles Formatius de Grau Superior i tallers monogràfics en arts plàstiques.

 • ÀREA DE GESTIÓ DE PERSONES I TALENT

   
  Palau de la Diputació de Tarragona
  Passeig de Sant Antoni, 100
  43003  Tarragona
  Telèfon: 977 296 615

  L’àrea de Persones i Talent gestiona els recursos humans de la corporació i, a la vegada, dona suport als ens locals en l’organització dels equips humans. També impulsa projectes territorials de millora de l’ocupació, inserció laboral i emprenedoria.

 • ASSISTÈNCIA TÈCNICA

   
  Palau de la Diputació de Tarragona
  Passeig de Sant Antoni, 100
  43003  Tarragona
  Telèfon: 977 296 615
  A/e:

  La unitat d’Assistència tècnica presta suport intern a les unitats de l’Àrea de Recursos Humans

 • PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ

   
  Palau de la Diputació de Tarragona
  Passeig de Sant Antoni, 100
  43003  Tarragona
  Telèfon: 977 296 618
  A/e:

  La unitat de Planificació i Organització programa i gestiona els plans de Recursos Humans de la corporació: els processos selectius, les altes i les baixes.

 • SELECCIÓ

   
  Palau de la Diputació de Tarragona
  Passeig de Sant Antoni, 100
  43003  Tarragona
  Telèfon: 977 296 679
 • POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA

   
  Palau de la Diputació de Tarragona
  Passeig de Sant Antoni, 100
  43003  Tarragona
  Telèfon: 977 296 691
   
  Centre d'Innovació i Formació Boca de la Mina:
  977 296704

  Promou accions de suport a l’ocupació i foment de l’emprenedoria.

 • DESENVOLUPAMENT DE RECURSOS HUMANS

   
  Palau de la Diputació de Tarragona
  Passeig de Sant Antoni, 100
  43003  Tarragona  Tarragona
  Telèfon: 977 296 684

  La unitat Desenvolupament de Recursos Humans planifica i coordina la formació destinada a la millora contínua del personal de la Diputació

 • RELACIONS LABORALS

   
  Palau de la Diputació de Tarragona
  Passeig de Sant Antoni, 100
  43003  Tarragona
  Telèfon: 977 296 692

  Gestiona i coordina les relacions laborals dels col·lectius que integren la Diputació: el conveni col·lectiu, la relació amb els sindicats i la gestió de permisos i autoritzacions.

 • ÀREA D'INNOVACIÓ I TECNOLOGIA

   
  Palau de la Diputació de Tarragona
  Passeig de Sant Antoni, 100
  43003  Tarragona
  Telèfon: 977 296 635

  L’Àrea d'Innovació i Teconologia gestiona les tecnologies de la Informació i la Comunicació en el funcionament intern de la corporació. Impulsa la implementació de tècniques de gestió per a l'assoliment d'un sistema de gestió excel·lent.

 • ADMINISTRACIÓ D'INNOVACIÓ I TECNOLOGIA

   
  Palau de la Diputació de Tarragona
  Passeig de Sant Antoni, 100
  43003  Tarragona
  Telèfon: 977 296 635

  Recull i analitza indicadors del funcionament corporatiu per plantejar accions encaminades a l’excel·lència de la gestió.

 • INFRAESTRUCTURES INFORMÀTIQUES

   
  Palau de la Diputació de Tarragona
  Passeig de Sant Antoni, 100
  43003  Tarragona
  Telèfon: 977 296 635

  La unitat Infraestructures informàtiques gestiona la xarxa i l’equipament informàtic corporatiu.

 • APLICACIONS INFORMÀTIQUES

   
  Palau de la Diputació de Tarragona
  Passeig de Sant Antoni, 100
  43003  Tarragona
  Telèfon: 977 296 635

  La unitat Aplicacions Informàtiques desenvolupa solucions informàtiques d’ús corporatiu.

 • GOVERNANÇA

   
  Palau de la Diputació de Tarragona
  Passeig de Sant Antoni, 100
  43003  Tarragona
  Telèfon: 977 296 635
 • TECNOLOGIA MUNICIPAL

   
  Edifici Síntesi
  C. Pere Martell, 2
  43001  Tarragona
  Telèfon: 977 296 635
 • ÀREA DE SECRETARIA

   
  Palau de la Diputació de Tarragona
  Passeig de Sant Antoni, 100. 43003 -Tarragona
  Tel.: 977 296 603

  L’Àrea de Secretaria actua com a fedatària pública i ofereix assistència jurídica tant als òrgans de govern com als departaments tècnics de la corporació. També assessora, representa i defensa a la Diputació als tribunals de justícia.

 • SECRETARIA GENERAL

   
  Palau de la Diputació de Tarragona
  Passeig de Sant Antoni, 100
  43003  Tarragona
  Telèfon:977 296 603

  La unitat de Secretaria General dona fe pública i assistència als òrgans de govern, assessorament jurídic i coordinació administrativa de la resta d'àrees i unitats.

 • REGISTRE GENERAL

  Registre al Palau de la Diputació de Tarragona

  Passeig de Sant Antoni, 100

  43003 - Tarragona

  Telf.: 977 296 617

  A/e: registregeneral@dipta.cat


  Registre - Tortosa

  C. de Santa Anna, 3, 1a

  43500 - Tortosa

  Telf.: 977 448 662

  A/e: tebre@dipta.cat


  El Registre General recepciona i registra de forma oficial tota la documentació rebuda per la Diputació. Cada document registrat genera un codi que permet la localització i el seguiment.

 • PATRIMONI

   
  Palau de la Diputació
  Passeig de Sant Antoni, 100
  43003  Tarragona
  Telèfon: 977 296 604

  La Unitat de Patrimoni gestiona l’inventari de béns de la Diputació.

 • SERVEIS JURÍDICS

   
  Palau de la Diputació de Tarragona
  Passeig de Sant Antoni, 100
  43003  Tarragona
  Telèfon: 977 296 648

  La Unitat de Serveis Jurídics ofereix assessorament jurídic, defensa i representa a la corporació i el personal davant dels tribunals de justícia. A més, a través del Servei d’Atenció al Municipi, estén als ajuntaments l’assessorament, la defensa i la representació davant la Justícia.

 • ARXIU

  Adreça
  Carrer Vila-seca, 28
  43110  La Canonja  Tarragona
  Telèfon: 977 547 662

  L’Arxiu avalua, classifica, arxiva i custodia els diferents fons documentals de la Diputació.

 • ÀREA INTERVENCIÓ

   
  Palau de la Diputació de Tarragona
  Passeig de Sant Antoni, 100
  43003  Tarragona
  Telèfon: 977 296 606

  L’Àrea d’Intervenció de la Diputació de Tarragona s’encarrega de formular, organitzar i dirigir l’aplicació del pressupost de la corporació, i de controlar que s’adeqüi a la normativa financera.

 • GESTIÓ ADMINISTRATIVA I DE SUPORT TÈCNIC I JURÍDIC

   
  Palau de la Diputació de Tarragona
  Passeig de Sant Antoni, 100
  43003  Tarragona
  Telèfon: 977 296 606

  La unitat de Gestió administrativa i suport jurídic coordina el funcionament orgànic intern i presta suport legal a l’àrea d’intervenció.

 • CONTROL INTERN

   
  Palau de la Diputació de Tarragona
  Passeig de Sant Antoni, 100
  43003  Tarragona
  Telèfon: 977 296 606 / 977 296 619

  Engloba la gestió dels ingressos, les publicacions al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, el Control de les Subvencions, la Fiscalització dels comptes, la Comptabilitat i el Pressupost corporatiu.

 • BOP

  Palau de la Diputació de Tarragona

  Passeig de Sant Antoni, 100
  43003  Tarragona
  Telèfon: 977 248 397

  El Butlletí Oficial de la Província de Tarragona és un instrument d'informació pública per tal de fer transparent la gestió de les diferents administracions als ciutadans i permetre la seva participació.

 • COMPTABILITAT I GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA

   
  Palau de la Diputació de Tarragona
  Passeig de Sant Antoni, 100
  43003  Tarragona
  Telèfon: 977 296 606
 • ÀREA TRESORERIA

   
  Palau de la Diputació de Tarragona
  Passeig de Sant Antoni, 100
  43003  Tarragona
  Telèfon: 977 296 622 / 977 296 623

  Àrea de primer nivell que gestiona les finances de la corporació i dels organismes autònoms, les relacions amb les entitats financeres i tot el que té a veure amb aquesta activitat.

 • SERVEI DE TRESORERIA

   
  Palau de la Diputació de Tarragona
  Passeig de Sant Antoni, 100
  43003  Tarragona
  Telèfons: 977 296 622 / 977 296 623
  Fax: 977 296 633

  Gestiona les finances de la corporació i dels organismes autònoms, les relacions amb les entitats financeres i tot el que té a veure amb aquesta activitat.

 • ÀREA SERVEIS GENERALS I INSTAL·LACIONS CORPORATIVES

   
  Palau de la Diputació de Tarragona
  Passeig de Sant Antoni, 100
  43003  Tarragona
  Telèfon: 977 296 624

  L’Àrea de Serveis Interns gestiona els recursos i les infraestructures, la contractació i les expropiacions necessàries per a l’execució dels projectes de la Diputació. A més, facilita a nivell intern els recursos necessaris per al correcte exercici de funcions de la Corporació.

 • SERVEIS GENERALS

   
  Palau de la Diputació de Tarragona
  Passeig de Sant Antoni, 100
  43003  Tarragona
  Telèfon: 977 296 637

  Gestiona els edificis i les instal·lacions que són titularitat de la Diputació. A més, també és responsable de la Tarraco Arena Plaça (TAP), un equipament cultural que explota una empresa privada en règim d’arrendament.

 • CONTRACTACIÓ I EXPROPIACIONS

   
  Palau de la Diputació de Tarragona
  Passeig de Sant Antoni, 100
  43003  Tarragona
  Telèfon: 977 296 624

  Gestiona els contractes de la Diputació, tret dels corresponents a Patrimoni i els organismes autònoms. També gestiona les expropiacions necessàries per a l’execució dels projectes d’obra, i assessora els ajuntaments en els seus propis expedients d’expropiació.

 • PROJECTES CORPORATIUS

   
  Palau de la Diputació de Tarragona
  Passeig de Sant Antoni, 100
  43003  Tarragona
 • ÀREA DE PROJECTES EUROPEUS I REGIÓ DEL CONEIXEMENT

   
  Palau de la Diputació de Tarragona
  Passeig de Sant Antoni, 100
  43003  Tarragona
  Telèfon: 977 296 690

  L'Àrea de Projectes Europeus i Regió del Coneixement identifica, impulsa i proposa la creació de projectes d'especilització en la dimensió europea. Assisteix tècnicament a la corporació en les xarxes internacionals.

 • PROJECTES EUROPEUS

   
  Palau de la Diputació de Tarragona
  Passeig de Sant Antoni, 100
  43003  Tarragona  Tarragona
  Telèfon: 977 296 690

  Identifica, impulsa, coordina i elabora projectes en el marc dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional.

 • REGIÓ DEL CONEIXEMENT

   
  Palau de la Diputació de Tarragona
  Passeig de Sant Antoni, 100
  43003  Tarragona  Tarragona
  Telèfon: 977 296 690

  Gestiona, impulsa i coordina les aliances vinculades amb la Regió del Coneixement. Assisteix tècnicament la corporació en les xarxes internacionals de l'Arc llatí i Partenalia.

 • ADMINISTRACIÓ DE PROJECTES EUROPEUS I REGIÓ DEL CONEIXEMENT

   
  Palau de la Diputació de Tarragona
  Passeig de Sant Antoni, 100
  43003  Tarragona  Tarragona
  Telèfon: 977 296 690
 • BASE-GESTIÓ D'INGRESSOS

  Adreça: 
  C. de Pere Martell, 2
  43001  Tarragona
  Serveis Centrals
  Telèfon: 977 253 400

  Organisme autònom de la Diputació de Tarragona encarregat de gestionar els ingressos que els ajuntaments, els ens independents i d'altres administracions li deleguen.

 • OFICINA DE MULTES

  Multes de trànsit
  C. de l'Assalt, 12 baixos
  43003 Tarragona
  Tel. 977 253 413 - 977 253 400
 • RECAPTACIÓ EXECUTIVA

  Recaptació Executiva
  C. de Pere Martell, 2
  43001 Tarragona
  Telèfon: 977 253 409
  Sobre embargaments, consulteu www.base.cat
 • OA PATRONAT DE TURISME

  Oficina del Patronat de Turisme
  Passeig Torroja, s/n
  43007  Tarragona
  Telèfon: 977 230 312

  El Patronat de Turisme situa el gruix de les seves competències en la promoció i el suport a la comercialització turístiques. El Patronat també recull indirectament nous àmbits d'actuació reclamats per agents públics i privats del sector turístic de la demarcació

 • TURISME COSTA DAURADA

  Costa Daurada
  Passeig Torroja, s/n
  43007  Tarragona
  Telèfon: 977 230 312

  Oficina del Patronat de Turisme de la Diputació que promociona i dona suport a la comercialització de la marca turística Costa Daurada.

 • TURISME TERRES DE L'EBRE

  Terres de l'Ebre
  Carrer de Cristòfol Colom, 33

  43500 Tortosa
  Telèfon: 977 444 447

  Oficina del Patronat de Turisme de la Diputació que promociona i dona suport a la comercialització de la marca turística Terres de l'Ebre.