La Diputació

Ple corresponent al mes de novembre de 2022

  • Agenda institucional
  • Què: Ple corresponent al mes de novembre de 2022
  • On: Saló de Plens
  • Quan: 25 novembre 2022
  • Hora: De 10:00 h a 10:30 h
  • Publicat23/11/2022

SECRETARIA GENERAL

 

1. Aprovar l'acta de la sessió ordinària celebrada el dia 28 d'octubre de 2022.
 

CONTROL I FISCALITZACIÓ

 

2. Donar compte dels decrets de la Presidència del núm. 5232 al núm. 5631 de l'any 2022.
 

3. Donar compte del decret de la Presidència núm. 2022-0005442, de data 4 de novembre de 2022, d'avocació de la delegació de la competència relativa a l'aprovació de les Bases específiques i les corresponents convocatòries derivades de la taxa d'estabilització de l'oferta de 2022.
 

4. Donar compte i ratificar el decret de la Presidència núm. 2022-0005705, de 22 de novembre de 2022, pel qual es resol suspendre la licitació del contracte del servei de manteniment integral dels immobles de la Diputació de Tarragona.
 

5. Donar compte del decret de la Presidència núm. 2022-0005707, de 22 de novembre de 2022, de delegació de competències de la Presidència a favor de la Diputada delegada del Pla d’Acció Municipal (PAM), Diputat delegat del Servei d’Assistència Municipal-SAM i Diputat delegat de Medi Ambient, Salut Pública i Territori.
 

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ, EMPRENEDORIA I ASSUMPTES GENERALS

 

6. Resoldre la petició de compatibilitat de personal laboral interí contractat a l’Escola i Conservatori de Música de Tortosa, per desenvolupar una segona activitat privada a l’Escola d’Arts Escèniques Arts com a professora de combo jazz modern i reeducació vocal durant el curs acadèmic 2022-2023.
 

7. Resoldre la petició de compatibilitat de personal laboral temporal adscrit a l'Escola i Conservatori de Música de Tarragona, per desenvolupar una segona activitat, per compte aliè, com a professora de Violoncel a la Societat Musical La Alianza.
 

8. Resoldre la petició de compatibilitat de personal laboral temporal de la unitat de Conservació i Restauració de Béns Culturals per desenvolupar una segona activitat, per compte propi, com a conservadora-restauradora de béns culturals.
 

9. Resoldre la petició de compatibilitat de personal laboral temporal de l'Escola d’Art i Disseny de Tarragona per desenvolupar una segona activitat com a professora associada a la Universitat Rovira i Virgili, durant el curs acadèmic 2022-2023.
 

10. Resoldre la petició de compatibilitat de personal laboral temporal adscrit a l’Escola d’Art i Disseny de Tarragona, per desenvolupar una segona activitat, per compte propi, desenvolupant feines de creació artística en l'àmbit de les Arts Visuals, Música, Art Sonor i Arts Escèniques.
 

11. Informar favorablement respecte la compatibilitat de personal laboral temporal de l’Escola d’Art i Disseny de Tarragona, per exercir com a professora d’ensenyament secundari a l’Institut Torreforta del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
 

12. Informar favorablement respecte la compatibilitat de personal laboral temporal del CEE Sant Rafael, per exercir com a zelador a l'Institut Català de la Salut, durant el curs acadèmic 2022-2023.
 

13. Informar favorablement respecte la compatibilitat de personal laboral interí de l'Escola i Conservatori de Música de Tortosa, per a exercir com a professor de música de l’Ajuntament d’Alcanar durant el curs escolar 2022-2023.
 

14. Aprovar inicialment la plantilla de personal de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms corresponent a l’exercici 2023.
 

15. Aprovar la Relació de llocs de treball de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms corresponent a l’exercici 2023.
 

16. Aprovar l’instrument d’ordenació del personal directiu de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms corresponent a l’exercici 2023.
 

17. Donar compte de l’aprovació definitiva de la modificació núm. 3/2022 de la Plantilla de personal de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms corresponent a l’exercici 2022.
 

18. Donar compte de la resolució de l’expedient disciplinari ordinari del Sr. J.C.Q.
 

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA MUNICIPAL

 

19. Acceptar l’encàrrec de gestió del Sistema d’Informació Nacional d’Aigua de Consum (SINAC) dels Ajuntaments de la Torre de Fontaubella i d'Ulldemolins.
 

20. Concedir una subvenció nominativa al Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya pel desenvolupament del projecte Life AgroForAdapt, pel període 2022-2025.
 

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS, CONTRACTACIÓ I EXPROPIACIONS

 

21. Aprovar l'expedient per a l'adquisició, mitjançant procediment obert, d'un immoble al municipi de Tortosa.
 

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I ECONOMIA
Hisenda i Economia

 

22. Aprovar inicialment el pressupost general de la corporació i els seus organismes autònoms per a l’exercici 2023.
 

23. Aprovar l'increment retributiu addicional, amb efectes des de l’1 de gener de 2022, de les retribucions dels membres de la corporació, en aplicació de l’actualització de la disposició addicional vint-i-sisena de la LPGE per 2022.
 

24. Donar compte de l'estat d'execució del pressupost de la corporació i els seus organismes autònoms. 3r trimestre 2022.
 

25. Donar compte del compliment dels terminis de pagament de les obligacions comercials. 3r trimestre 2022.
 

26. Donar compte de la segona modificació del Pla Anual de control financer 2021.
 

27. Donar compte de la segona modificació del Pla Anual de control financer 2022.
 

Patrimoni

 

28. Aprovar la mutació demanial a favor de la Generalitat de Catalunya de les finques de Mas de Bover.
 

ASSUMPTES DEL CONSELL RECTOR DE BASE-GESTIÓ D’INGRESSOS

 

29. Aprovar els límits de les operacions de tresoreria de l'organisme autònom BASE-Gestió d'Ingressos per a l’exercici de 2023.
 

30. Acceptar la ratificació de la delegació de facultats en matèria de recaptació de les taxes de l’Ajuntament de Bonastre i la concreció del seu abast.
 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL

 

31. Declaració institucional del Ple de la Diputació de Tarragona en suport del dret a morir dignament.
 

PRECS I PREGUNTES