La Diputació

Pla de Mandat 2020-2023

El Pla de Mandat planteja l'horitzó estratègic que ha de seguir la Diputació de Tarragona durant els anys vinents. Un document fruit del consens i la participació activa dels ajuntaments i els consells comarcals de la demarcació.

Context i camí recorregut

Amb l'encàrrec de redactar un pla de mandat que tingués en compte totes les veus del territori, la nova corporació engega, durant el segon semestre del 2019, un procés democràtic de participació amb una àmplia representació del món local de la demarcació. Així, l'últim trimestre del 2019 es van celebrar deu sessions informatives i de debat amb els 184 alcaldes i alcaldesses i els 6 presidents d'entitats municipals descentralitzades, a més dels representants electes dels consells comarcals de les deu comarques del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès.

El procés, que va comptar amb una participació del 90% i un grau de satisfacció dels participants de 8,12, el va dur a terme una consultora externa, i també va comptar amb l’assessorament especialitzat de la consultora Aretian Urban Analytics, amb base a Harvard.

El Pla de Mandat

Propòsit, visió i valors

Propòsit >>>

Fem de la Catalunya Sud un bon lloc per viure-hi.

La Diputació de Tarragona vol promoure el bé comú de les persones de la demarcació, facilitar una gestió eficient dels nostres municipis i contribuir al desenvolupament sostenible del territori.

Visió >>>

La Diputació de Tarragona vol ser protagonista activa de l’evolució innovadora i basada en el coneixement de la Catalunya Sud, una regió diversa en què han de conviure diferents sectors econòmics, el desenvolupament sostenible i la qualitat de vida de les persones que hi vivim.

Valors >>>

  • Innovació: Crear valor públic fent coses significativament diferents o noves, millorar i gestionar el canvi valorant la diversitat.
  • Cooperació, participació i facilitació: Treballar en equip col·laborant activament amb altres persones i grups, tant interns com externs, fomentant la proximitat.
  • Sostenibilitat i bé comú: Pensar en el desenvolupament equilibrat i col·lectiu de la societat per satisfer les necessitats de la població sense comprometre les capacitats futures.
  • Integritat, transparència i corresponsabilitat: Mantenir amb fermesa la coherència interna per ser confiable i responsabilitzar-se de les accions de manera transparent i participativa.
  • Resultats i eficiència: Promoure l’obtenció del màxim nivell de resultats i benestar factibles a partir dels recursos disponibles.

Repte 1: Lideratge de l’ecosistema en la recerca del bé comú

Creació d’aliances estratègiques per impulsar l’economia de la regió i la seva influència en el país. Generar valor social per a una societat igualitària, feminista, rural, urbana, agrícola, turística i cultural.

REPTE1

LE 1. Definir i coliderar la creació i el desenvolupament de l’ecosistema CatSud

Definir l’ecosistema CatSud per coliderar la creació d’aliances estratègiques amb les administracions públiques i els agents socioeconòmics del territori, del país i d’Europa.

Donar suport als diferents clústers d’innovació incipients que puguin desenvolupar-se mitjançant l’establiment de determinades polítiques públiques, que impulsaran el desenvolupament socialment equilibrat i sostenible, així com ser un actor rellevant en la gestió de les infraestructures viàries com a xarxes de mobilitat sostenible i de comunicacions a la demarcació, amb l’objectiu últim d’evitar el despoblament del territori.

Desenvolupar polítiques de creació d’infraestructures viàries, de comunicacions i d’energia incloses en plans d’inversió sostenibles, tant socialment com econòmicament.

LE 2. Orientació a la sostenibilitat i la recerca del bé comú, creant valor social i cultural

Orientar totes les activitats de la Diputació, tant internes com externes, a la sostenibilitat, i per tant a la recerca del bé comú i la creació de valor social. Establir com a objectiu la mesura de l’impacte (ambiental, social i econòmic) per retre comptes, a la ciutadania i a tots els agents socioeconòmics del territori, de les polítiques i els projectes públics que s’emprenguin.

La Diputació promourà totes les eines al seu abast per fomentar la igualtat de gènere a tots els òrgans que depenguin de la corporació. Així mateix, impulsarà les campanyes i les iniciatives que consideri adients per erradicar la violència o la discriminació per raó de sexe.

Consolidar un model de turisme responsable basat en criteris de competitivitat sostenible, que trobi l’equilibri de la quantitat amb la qualitat, que asseguri la viabilitat futura sobre la base de la sostenibilitat econòmica, mediambiental, cultural i social.

 

Repte 2: Transformació digital

La Diputació és el motor que ha de liderar la transformació digital del territori. Una transformació que ha de fer del territori un pol d’atracció per a activitats empresarials, culturals i turístiques que fomentin el creixement econòmic equilibrat de la demarcació, un creixement alhora respectuós i sostenible amb el medi ambient i amb les persones.

repte2

LE 3. Pla estratègic d’administració electrònica

Definir un Pla estratègic transversal, intern i interadministratiu per a la transformació digital de la institució que tingui com a punt de partida l’anàlisi de l’estat actual i com a objectiu l’assoliment de l’administració electrònica plena de la institució, així com dels ens locals amb qui es relaciona.

Oferir una solució, als ens locals de la demarcació que ho sol·licitin, que els permeti relacionar-se digitalment amb els ciutadans.

LE 4. Pla estratègic de govern obert

Definir un Pla d’estructuració i aprofitament de les dades com a fonts d’informació que faciliten la presa de decisions i la implantació de millores que afavoreixin el desenvolupament del territori. Les dades com a valor afegit per al territori i per a les persones.

Incloure la participació en els processos de l’organització, que juntament amb la transparència seran definitòries de la nostra actuació, tant pel retiment de comptes com per a la generació de valor.

 

Repte 3: Evolució organitzativa i cultural (persones, estructura, sistemes i espais)

Com a organització supramunicipal, ha de ser el referent i ha d’estar a l’avantguarda dels processos de canvi que millorin la vida de les persones i els permetin desenvolupar tot el seu potencial.

Abordarem llavors els reptes de present i de futur amb una visió global que garanteixi l’èxit de les polítiques públiques implementades, un objectiu que només serà possible a través d’un capital humà organitzatiu que desenvolupi tot el seu talent mitjançant grups de treball multidisciplinaris i transversals.

repte3

LE 5. Evolució del model organitzatiu cap a una organització flexible, deslocalitzada i digital

Construir un model organitzatiu de la Diputació com a referent del sector públic, amb un sistema de gestió robust, simplificat i eficient, i una organització flexible, deslocalitzada i digital.

Orientar el Pla de formació i capacitació al desenvolupament professional de les persones i adaptar-lo als nous requeriments de l’organització i de la societat en general, amb l’objectiu últim de retenir el talent. Incorporar nous perfils, amb noves necessitats i expectatives.

Crear nous models i llocs de treball adaptats a les noves generacions: tecnificació i digitalització, orientació a la innovació i desplegament dels nous valors corporatius.

Definir nous espais de treball que facilitin el treball transversal, deslocalitzat i digital.

Repte 4: Enfocament a serveis

La Diputació de Tarragona té una clara orientació a serveis i una actitud d’escolta permanent i activa envers els municipis. Els municipis estan a primera línia, en contacte directe amb els seus veïns, i per tant coneixen de primera mà quines són les seves necessitats. Per tant, la definició de nous serveis i la manera de repensar-los —amb la finalitat de millorar-los— s’abordarà de manera conjunta i col·laborativa amb els municipis de la demarcació.

repte4

LE 6. Nova visió integral i prospectiva dels serveis

Tant per als serveis que es presten actualment com per als que es prestaran en un futur, es proposa una visió de servei integral per al municipi que els permeti obtenir serveis d’alt valor afegit. L’acompanyament personalitzat de la Diputació facilitarà la prestació del servei i la coordinació entre administracions o entre les diferents àrees.

LE 7. Disseny de nous serveis cocreats pels ciutadans i pels ens locals

Construir la nova realitat de la regió mitjançant el model d’innovació oberta que inclou tots els actors (l’Administració, l’àmbit del coneixement, el teixit empresarial i la ciutadania). Es desenvoluparà un nou model de prestació de serveis, cocreats i propositius, així com d’assignació de recursos, basat en la transparència i la participació col·lectiva per donar un suport integral als ens locals i als ciutadans.

 

Informació relacionada