Arxiu General

Un tresor documental

L’Arxiu General gestiona la documentació de la Diputació i els organismes dependents. Està integrat per diversos fons documentals. El més voluminós és el de la mateixa Diputació de Tarragona, que inclou tota la documentació lligada a procediments que ha generat la institució al llarg de la seva història. Abraça des de mitjans del segle XIX fins a l’actualitat, i és un fons obert, d'accés públic. La resta de fons de l'Arxiu corresponen als organismes autònoms, patronats i fundacions, altres organismes provincials, fons externs, biblioteca i hemeroteca auxiliars, imatges i col·leccions.

arxiu

6 QUILÒMETRES DE DOCUMENTS

L'Arxiu General de la Diputació està ubicat a la Canonja i té capacitat per acollir 6.000 metres lineals de documents.

Què pots trobar a l'Arxiu

Història

La Diputació de Tarragona es va crear l’any 1836, amb un precedent constitutiu del 1822, i sabem que l'Arxiu ja funcionava el 1866. A més de la documentació generada per la corporació, l’Arxiu també custodiava els fons del Govern Civil, ja que totes dues institucions compartien infraestructures i personal. L’any 1964 es van adequar unes noves dependències, amb recursos i personal tècnic especialitzat per al tractament, la conservació i la consulta dels documents custodiats. El 1986 els fons van passar del palau de la plaça de la Font a l’antiga seu de la Beneficència, actual Palau de la Diputació al passeig de Sant Antoni, i el 1997 la documentació històrica es va traslladar a les instal·lacions del Museu d’Art Modern. El 2001 es va aprovar el Reglament de l’Arxiu de la Diputació, amb la redefinició del sistema arxivístic.

Serveis

Informació i assessorament tècnic especialitzat

L’Arxiu General posa a disposició dels seus usuaris la informació dels serveis que ofereix i dels fons custodiats. També ofereix un assessorament tècnic especialitzat sobre temes concrets de recerca i estudi. Per a més informació o per concretar la vostra sol·licitud, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres per correu electrònic (arxiu@dipta.cat).

Accés extern al fons documental

L’accés general a l'Arxiu és públic, si bé es restringeix l’accés a les dades personals especialment protegides i a les que indiqui la legislació vigent. El fons de la Beneficència és d’accés restringit.

Reproducció i compulsa de documents

La reproducció de documents custodiats a l'Arxiu General (fotocòpies, impressió de documents digitalitzats, còpies electròniques i les fotografies dels documents) és possible sempre que s'hagi obtingut l'autorització pertinent. Addicionalment, el cap de l'Arxiu pot compulsar còpies dels documents dels quals custodia els originals.

Les còpies dels documents de l'Arxiu General no es poden utilitzar per a usos comercials. En cas de ser destinades a publicacions, cal citar la font (AGDT: Arxiu General de la Diputació de Tarragona) i entregar a l'Arxiu un o dos exemplars de la publicació. L'Arxiu General pot demanar a més que la persona interessada accepti i firmi de manera expressa les condicions d'utilització de les reproduccions.

Biblioteca i hemeroteca auxiliars

L'Arxiu disposa d'un fons creixent de llibres i publicacions periòdiques, amb més de 12.000 llibres catalogats i classificats amb el sistema decimal universal. Els registres del catàleg es poden consultar a les dependències de l'Arxiu, així com també l'inventari i les revistes enquadernades de publicacions locals de les comarques de Tarragona que es conserven.

Activitats de difusió i visites per a grups

L'Arxiu organitza periòdicament activitats de difusió dels fons i visites guiades per a entitats i centres educatius. Si esteu interessats en una visita de grup, poseu-vos en contacte amb nosaltres per correu electrònic (arxiu@dipta.cat).

Fons documentals

FONS DE LA DIPUTACIÓ

Organització i administració general

 • Documents constitutius (1822-2013)
 • Òrgans de govern (1836-2016)
 • Administració general (1871-2014)

Gestió de la informació i les comunicacions

 • Documents administratius (1880-1940)
 • Gestió dels documents administratius (1963-2016)
 • Gestió del correu i les comunicacions (1837-2015)
 • Publicacions (1844-2017)

Relacions externes i institucionals

 • Relacions externes (1914-2011)
 • Relacions institucionals (1936-2015)
 • Comunicacions oficials (1951-2017)

Gestió dels recursos humans

 • Organització i registre del personal (1933-2014)
 • Accés, selecció i provisió (1875-2011)
 • Expedients de personal (1870-2014)
 • Condicions de treball (1939-2013)
 • Avantatges socials (1946-2012)
 • Règim disciplinari (1965-1996)
 • Relacions laborals (1979-2011)
 • Formació i perfeccionament (1998-2014)

Gestió dels recursos econòmics

 • Pressupost (1860-2011)
 • Comptabilitat (1847-2012)
 • Fiscalització i control comptable (1955-2016)
 • Impostos (1877-2006)
 • Gestió tributària (1913-1995)

Gestió del patrimoni

 • Inventari del patrimoni (1967-1999)
 • Adquisició de patrimoni (1966-2005)
 • Contractació (1978-2012)
 • Utilització i manteniment del patrimoni (1910-2015)
 • Disposició del patrimoni (2001-2015)

Gestió dels serveis jurídics

 • Actuacions judicials (1828-2017)
 • Actuacions administratives (1983-2017)

Ajuts econòmics i subvencions

 • Subvencions (1878-2017)
 • Convenis i aportacions (1983-2016)
 • Premis i beques (1927-2015)

Serveis d'assistència

 • Gestió del desenvolupament local (1997-2002)
 • Gestió del coneixement (1941-2015)
 • Gestió del territori (1857-2016)
 • Gestió del medi ambient i la salut pública (1974-2002)
 • Gestió de l’Administració local (1986-2017)

Serveis i competències històriques

 • Sanitat i serveis socials (1915-1997)
 • Agricultura i ramaderia (1857-1979)
 • Cens i eleccions (1871-1978)
 • Cadastre i límits territorials (1834-1975)
 • Quintes i presons (1840-1974)
 • Ensenyament i cultura (1845-1982)

ALTRES FONS DOCUMENTALS

Organismes autònoms

 • Institut d’Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV (1951-1996)
 • Patronat Escoles d’Art (1946-2011)
 • Patronat Escoles de Música i Conservatoris (1974-2011)
 • Patronat de Turisme (1986-2017)
 • Organisme Autònom de Recaptació de Tributs (1986-1995)
 • Organisme Autònom per a la Societat de la Informació (2000-2011)
 • Organisme Autònom de Desenvolupament Local (2007-2011)

Patronats i fundacions

 • Consorci Teatre Fortuny (1982-1996)
 • Patronat del Castell d’Escornalbou (1983-1994)
 • Fundació Pública Residència Jaume I (1983-1995)
 • Patronat Fundació Residència Conca de Barberà (1985-1993)
 • Ens per al Cessament Agrari (1994-2010)

Organismes provincials

 • Comissaria de Tarragona de la Generalitat de Catalunya (1936-1941)
 • Comisión Mixta de Reclutamiento (1840-1974)
 • Junta Provincial de la Beneficència (1847-1986)
 • Junta Provincial del Cens Electoral (1871-1977)
 • Servicio Nacional de Regiones Devastadas y Reparaciones (1939-1950)

Administració local

 • Consell Municipal de la Secuita (1657-1877)

Fons privats

 • Francisco Almagro (1883-1992)
 • Mossèn Salvador Ritort i Faus (1905-1955)
 • Quadrada-Monteverde (dipòsit) (1926-2014)

Fons d’imatges

 • Imatges (1950-2017)

Biblioteca i hemeroteca auxiliars

 • Biblioteca (1788-2017)
 • Hemeroteca (1922-2017)

Col·leccions

 • Audiovisuals, CDs i DVDs (1836-2015)
 • BOE (1855-1990)
 • Col·lecció legislativa (1824-2000)
 • DOGC (1977-2007)
 • Parlament. Butlletí Oficial i Diari de Sessions (1980-2005)

Reproduccions

 • Actes de Beneficència, Sanitat i Serveis Socials (1849-1985)
 • Actes de la Comissió de Govern (1949-2014)
 • Actes del Ple (1836-2014)
 • Butlletí Oficial de la Província (1834-1996)
 • Cadastre (plànols) (1916-1955)
 • Cens electoral (1894-1955)
 • Decrets (1953-2012)
 • Fons musical Ritort (partitures) (1888-1955)
 • Quintes (1840-1924)

FONS DIGITALITZATS

Una part dels fons han estat digitalitzats i els podeu consultar en aquest format a la seu de l'Arxiu. Són els següents: 

 • Butlletí Oficial de la Província (1834-1996)
 • Actes del Ple de la Diputació (1836-2014)
 • Actes de la Comissió de Govern (1949-2014)
 • Fons d'imatges (1950-2017)
 • Fons musical mossèn Salvador Ritort i Faus (1888-1955)
 • Plànols del Cadastre (1916-1955)
 • Censos electorals dels municipis (1894-1955)
 • Llibres de Quintes (1840-1924)

Instruments de descripció

doc

Els criteris per classificar i cercar documents de l'Arxiu han quedat definits a l'Índex de fons documentals, l'Inventari dels documents custodiats i la Relació dels instruments de descripció.

 • L'Índex dels fons documentals [⬇️] descriu el contingut de cada fons custodiat a l'Arxiu General a partir de les sèries documentals (codi i nom de la classificació) i el seu abast cronològic. Aquesta eina permet tenir una visió global dels documents de l'Arxiu, com també concretar l'abast de cada fons o dels documents resultants de les seves funcions.
 • L'Inventari dels documents custodiats [⬇️] a l'Arxiu General permet visualitzar la documentació que es conserva a l'Arxiu a partir de les unitats orgàniques de la Diputació. En aquest sentit, s'ha de tenir en compte el canvi de nom o de funcions que hi ha hagut al llarg del temps. Dins de cada unitat, la informació s'estructura en sèries documentals, anys extrems i volum de documentació (capses, llibres, projectes, imatges...).
 • La Relació dels instruments de descripció [⬇️] informa de les eines elaborades per l'Arxiu General per localitzar els diferents documents. Es tracta de la guia, els inventaris i catàlegs, les relacions de transferència i la base de dades de l'aplicació de l'Arxiu.
 • Fons documental de l'Institut d'Estudis Tarraconenses "Ramon Berenguer IV  [⬇️] Aquest document descriu el tractament del fons, les característiques, el quadre de classificació i l'inventari dels documents, a més va acompanyat de diversos índexs.

Sol·licita l'accés

La consulta dels fons històrics és lliure i no cal fer cap tràmit previ. Pel que fa a la resta de documents, s'ha de presentar una sol·licitud al Registre General. El fons de la Beneficiència i la documentació, que contenen dades personals, es regeixen per la normativa vigent.

Demana cita prèvia

Pots descarregar-te i omplir la Sol·licitud d'accés i reproducció de la documentació de l'Arxiu General

També pots consultar els fons documentals digitalitzats de l'Arxiu General de la Diputació de Tarragona

Normativa aplicable

L'activitat de l'Arxiu està delimitada per les següents normatives:

 • Reial Decret 203/2021, pel que s’aprova el Reglament d’actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics
 • Decret 8/2021, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública
 • Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals
 • Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
 • Llei 20/2015, de modificació de la Llei 10/2001, d’arxius i documents
 • Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
 • Llei 19/2013, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
 • Llei orgànica 16/2006, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya
 • Llei 10/2001, d’arxius i gestió de documents
 • Reglament de l’Arxiu de la Diputació de Tarragona i el Patrimoni Documental que l’integra (2001)
 • Reial decret 2568/1986, del reglament d'organització i funcionament i règim jurídic de les entitats locals
 • Llei 7/1985, reguladora de bases de règim local
 • Llei 6/1985, del patrimoni històric espanyol
 • Constitució espanyola del 1978

 

Consulta'n les publicacions

L'Àlbum de l'Arxiu

Eines de cerca

Vine a visitar-nos

L'Arxiu organitza periòdicament visites guiades per a entitats i centres educatius, així com jornades de portes obertes. Posa-t'hi en contacte per concertar una visita de grup.

ACCESSIBILITAT

La sala de consulta està dotada de tots els mitjans necessaris per facilitar la transparència i la feina als investigadors.

PERSONA DE CONTACTE:

Sergi Borrallo

Adreça
Carrer Vila-seca, 28
43110  La Canonja  Tarragona
Telèfon: 977 547 662QUAN VOLS VENIR?

Cita prèvia